Hae keskon vuosiraportista 2016

GRI ja UNGC -taulukko

Tunnus*

GRI:n sisältö

Sijainti

Puutteet

Lisätiedot

Global Compact

Yleinen sisältö

102-1 Raportoivan organisaation nimi  Kesko lyhyesti      
102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut  Kesko lyhyesti,
Toimialat
  Suomen alkoholilaki 1143/1994, 14§: Viranomaisen myöntämän vähittäismyyntiluvan haltija saa myydä käymisteitse valmistettuja, enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia. Tuotteiden, erityisesti elintarviketuotteiden, alkuperästä ja tuotanto-olosuhteista sekä terveysvaikutuksista käydään verrattain usein julkista keskustelua mediassa ja/tai sosiaalisessa mediassa.  
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Kesko lyhyesti      
102-4 Toimintamaat Kesko lyhyesti      
102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto  Kesko lyhyesti      
102-6 Markkina-alueet, toimialat

Kesko lyhyesti,
Toimialat

     
102-7 Raportoivan organisaation koko  Kesko lyhyesti      
102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä Sosiaaliset vaikutukset - Henkilöstö Sukupuolen mukaista
jaottelua ei ole esitetty.
Tieto ei ole saatavissa.
Tavoitteena raportoida tieto 2017−2018.
Keskon henkilöstössä ei ole itsenäisiä yrittäjiä eikä tavaran- ja palveluntoimittajien työvoima tai vuokratyövoima suorita merkittävää osaa työstä. Henkilöstömäärään ei liity merkittävää kausivaihtelua.  X
102-9 Toimitusketju Toimintaympäristömme, 204-1 Ostot paikallisilta toimittajilta, Vastuullisuusohjelma/Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat      
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Pääjohtajan katsaus, Kesko lyhyesti, Toimialat, Pörssitiedotteet 12.4.2016, 1.6.2016, 30.11.2016  ja 1.12.2016, 201-1 Taloudellisen lisäarvon syntyminen ja jakautuminen      
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen  Toimintaympäristömme      
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Vastuullisuus Keskon strategiassa      
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Toiminta järjestöissä      
102-14 Toimitusjohtajan katsaus  Pääjohtajan katsaus      
102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Toimintaympäristömme,
Näin luomme arvoa,
Sidosryhmät,
Vastuullisuus-
ohjelma
     
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Politiikat ja periaatteet,
Vastuullisuusohjelma: Hyvä hallinto ja talous
     X
102-17 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Huolenaiheista ja rikkomuksista ilmoittaminen      X
102-18 Hallintorakenne Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2016      
102-19 Vastuunjako Johtamismalli ja -järjestelmät      
102-20 Vastuuhenkilöt Talous- ja rahoitusjohtaja;
Markkinoinnista, viestinnästä, vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja.
  Kumpikin johtaja on konsernijohtoryhmän jäsen. Raportointimalli  
102-21 Sidosryhmien kuuleminen Sidosryhmät,
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2016,Asiakkaat
     
102-22 Hallituksen kokoonpano Hallitus, Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2016      
102-23 Hallituksen puheenjohtaja Hallitus, Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2016      
102-24 Hallituksen valinta Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2016      
102-25 Eturistiriitojen välttäminen Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2016, K Code of Conduct   Kesko noudattaa
Suomen listayhtiöiden
hallinnointi-
koodia.
 
102-26 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2016, Johtamismalli ja -järjestelmät      

102-28

Hallituksen suorituksen arviointi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2016 Raportoitu ainoastaan hallituksen itsearviointi.    
102-29 Hallituksen rooli vaikutusten ja riskien tunnistamisessa ja hallinnassa Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2016      
102-30 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2016      
102-31 Riskiarviointien frekvenssi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2016      
102-32 Yritysvastuuraportin katselmointi Hallinointiperiaatteet      
102-33 Epäkohtien kommunikointi Sidosryhmät, Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2016      
102-35 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2016, Palkka- ja palkkioselvitys 2016, Johtamismalli ja -järjestelmät      
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmät      
102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Sosiaaliset vaikutukset/Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset      X
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmät      
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmät      
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmät      
102-45 Konsolidoituun konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Konsernitilinpäätöksen liite 37      
102-46 Raportin sisällön määrittely Olennaisuusarvio, raportointiperiaatteet      
102-47 Olennaiset näkökohdat Olennaisuusarvio      
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

Muutokset raportoitu
aihekohtaisten tietojen
yhteydessä.

     
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Ei merkittäviä muutoksia.      
102-50 Raportointijakso Raportointiperiaatteet      
102-51 Edellisen raportin päiväys Raportointiperiaatteet      
102-52 Raportin julkaisutiheys Raportointiperiaatteet      
102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja Yhteystiedot      
102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus Raportointiperiaatteet      
102-55 GRI-sisällysluettelo GRI- ja UNGC-taulukko      
102-56 Raportoinnin varmennus Raportointiperiaatteet      

Johtamismalli

103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat Vastuullisuusohjelman teemakohtaiset laskentarajat      
103-2 Johtamismallin komponentit Vastuullisuusohjelma      
103-3 Johtamismallin arviointi Vastuullisuusohjelma      

Aihekohtainen sisältö

Aihekohtainen sisältö raportoidaan olennaisiksi tunnistettujen näkökohtien osalta
Taloudelliset vaikutukset
201 Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Taloudelliset vaikutukset/Taloudelliset tulokset      
201-2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle Taloudelliset vaikutukset/Taloudelliset tulokset Rahamääräisiä arvioita tai toteutumia ei ole raportoitu.    X
201-3 Eläketurvan kattavuus Taloudelliset vaikutukset/Taloudelliset tulokset      
201-4 Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustus Taloudelliset vaikutukset/Taloudelliset tulokset      
203 Välilliset taloudelliset vaikutukset
203-1 Infrastruktuuri-investoinnit sekä tarjotut yleishyödylliset palvelut Taloudelliset vaikutukset/Välilliset taloudelliset vaikutukset      
203-2 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Taloudelliset vaikutukset/Välilliset taloudelliset vaikutukset      
204 Ostokäytännöt
204-1 Ostot paikallisilta toimittajilta Taloudelliset vaikutukset/Ostokäytännöt      
205 Korruptionvastaisuus
205-1 Liiketoimintayksiköt, joille tehty korruptioon liittyvä riskianalyysi Taloudelliset vaikutukset/Korruptionvastaisuus
Arviointien määrää ja prosenttiosuuksia ei ole raportoitu. Korruptioon liittyviä riskejä ei ole yksityiskohtaisesti eritelty.
Korruptioon liittyviä riskejä käsitellään osana Keskon riskienhallintaa. Keskeisiä riskejä tunnistetaan ja arvioidaan säännöllisesti vuoden aikana.  X
205-2 Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Taloudelliset vaikutukset/Korruptionvastaisuus Prosenttiosuuksia ei ole raportoitu.
Tieto ei ole saatavissa.
   X
205-3 Korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Taloudelliset vaikutukset/Korruptionvastaisuus      X
206 Kilpailun rajoittaminen
206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Taloudelliset vaikutukset/Kilpailun rajoittaminen      
Ympäristövaikutukset
301 Materiaalit
301-3 Kierrätetyt tuotteet ja pakkausmateriaalit Ympäristövaikutukset/Jätevedet ja jätteet GRI-standardin mukainen prosenttiosuuslaskentamalli ei sovellu Keskon toimintaan    
302 Energia
302-1 Organisaation oma energiankulutus Ympäristövaikutukset/Energia     X
302-2 Organisaation ulkopuolinen energiankulutus Ympäristövaikutukset/Päästöt Organisaation ulkopuolisesta energiankulutuksesta kerätään ainoastaan rajoitetusti tietoja Scope 3 -tarkastelua varten (305-3).   X
302-3 Energiaintensiteetti Ympäristövaikutukset/Energia     X
302-4 Energiankulutuksen vähentäminen Ympäristövaikutukset/Energia     X
303 Vesi
303-1 Vedenkulutus Ympäristövaikutukset/Vesi     X
304 Luonnon monimuotoisuus
304-2 Toiminnan, tuotteiden ja palveluiden merkittävät vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen Ympäristövaikutukset/Luonnon
monimuotoisuus
    X
304-3 Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt Ympäristövaikutukset/Luonnon
monimuotoisuus
    X
305 Päästöt
 305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1) Ympäristövaikutukset/Päästöt      
 305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2) Ympäristövaikutukset/Päästöt Kaukolämmön päästöjä Suomessa eikä muiden toimintamaiden päästöjä ole raportoitu hankintaperusteisesti, koska tietoa ei ole kerätty.   X
 305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 3) Ympäristövaikutukset/Päästöt     X
 305-4 Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti Ympäristövaikutukset/Päästöt     X
 305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Ympäristövaikutukset/Päästöt Tarkastelua ei ole tehty CO2-ekvivalenttitonneina.   X
 305-7 Typen ja rikin oksidit sekä muut merkittävät päästöt ilmaan Ympäristövaikutukset/Päästöt     X
 306 Jätevedet ja jätteet
 306-2 Jätteet Ympäristövaikutukset/Jätevedet
ja jätteet
    X
 Sosiaaliset vaikutukset
 401  Työsuhteet
 401-1 Henkilöstön vaihtuvuus Sosiaaliset vaikutukset/Työsuhteet Uutta palkattua henkilöstöä ei ole raportoitu ikäryhmittäin. Lähtövaihtuvuutta ei ole raportoitu ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan. Tieto ei ole saatavissa. Tavoitteena
raportoida tieto 2017–2018.
  X
 401-2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölle Sosiaaliset vaikutukset/Työsuhteet Lakisääteisen tason ylittäviä etuja ei ole
raportoitu yksityiskohtaisesti. Vaihtelevat käytännöt
eri toimintamaissa.
   
 402 Henkilöstön ja johdon väliset suhteet
 402-1 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika Sosiaaliset vaikutukset/Henkilöstön ja johdon väliset suhteet     X
 403 Työterveys ja -turvallisuus
 403-1 Työsuojelutoimikuntien piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus Sosiaaliset vaikutukset/Työterveys ja -turvallisuus Työntekijöiden prosenttiosuutta ei ole raportoitu.
Tieto ei ole saatavissa.
   
 403-2 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset Sosiaaliset vaikutukset/Työterveys ja -turvallisuus Ei raportoitu sukupuolen mukaan. Tieto ei ole saatavissa. Tavoitteena raportoida tieto 2017–2018. Raportointi ei kata tavaran- ja palveluntoimittajia.    
 404 Koulutus ja henkilöstön kehittäminen
 404-1 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Sosiaaliset vaikutukset/Koulutus ja henkilöstön kehittäminen Ei raportoitu sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin.
Tieto ei ole saatavissa.
  X
 404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Sosiaaliset vaikutukset/Koulutus ja henkilöstön kehittäminen      
 404-3 Kehityskeskustelut ja suoritusten arvioinnit Sosiaaliset vaikutukset/Koulutus ja henkilöstön kehittäminen Ei raportoitu sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin.
Tieto ei ole saatavissa.
  X
 405 Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet
 405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Sosiaaliset vaikutukset/Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet Ei raportoitu ikäryhmän mukaan. Tieto ei ole saatavissa. Tavoitteena raportoida ikäryhmätieto 2017–2018.   X
 405-2 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde Sosiaaliset vaikutukset/Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet Miesten ja naisten peruspalkkojen suhdetta ei ole raportoitu. Tietoa ei ole saatavissa. Tavoitteena raportoida tieto 2017-2018.   X
 406 Syrjinnän kielto
 406-1 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet Sosiaaliset vaikutukset/Syrjinnän kielto     X
 407  Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset   
 407-1 Toiminnot ja tavarantoimittajat, joiden osalta järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus voivat olla uhattuna Sosiaaliset vaikutukset /Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset     X
 412  Ihmisoikeusarvioinnit
 412-1 Toiminnot, joissa on toteutettu ihmisoikeusarviointi Sosiaaliset vaikutukset/Ihmisoikeusarvioinnit     X
 412-2 Henkilöstön ihmisoikeuskoulutukset Sosiaaliset vaikutukset/Ihmisoikeusarvioinnit     X
 414  Tavarantoimittajien sosiaalisen vastuun arviointi
 414-1 Tavarantoimittajat, jotka on arvioitu sosiaaliseen vastuuseen liittyvien kriteerien mukaisesti Sosiaaliset vaikutukset/Tavarantoimittajien sosiaalisen vastuun arviointi Arvioitujen toimittajien prosenttiosuutta ei ole erikseen raportoitu uusista toimittajista, vaan
kaikista riskimaatoimittajista.
   
 414-2 Negatiiviset sosiaaliseen vastuuseen liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet Sosiaaliset vaikutukset/Tavarantoimittajien sosiaalisen vastuun arviointi      
 415  Poliittinen vaikuttaminen
 415-1 Poliittinen tuki Sosiaaliset vaikutukset/Poliittinen vaikuttaminen     X
 416 Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
 416-1 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset/Asiakkaiden terveys ja turvallisuus GRI-standardin mukainen prosenttiosuuslaskentamalli ei sovellu
Keskon toimintaan.
   
 416-2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset Sosiaaliset vaikutukset/Asiakkaiden terveys ja turvallisuus      
 417 Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio
 417-1 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät informaatio- ja merkintävaatimukset Sosiaaliset vaikutukset/Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio      
 417-2 Tuoteinformaatioon ja tuotemerkintöihin liittyvien määräysten rikkomukset Sosiaaliset vaikutukset/Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio      
 417-3 Markkinointiviestintään liittyvien lakien, säännösten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset Sosiaaliset vaikutukset/Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio      
 418 Asiakkaiden yksityisyyden suoja
 418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset Sosiaaliset vaikutukset/Asiakkaiden yksityisyyden suoja      
 419 Määräystenmukaisuus
 419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta Sosiaaliset vaikutukset/Määräystenmukaisuus      

 * Kaikki standardit: versio 2016.