Hae keskon vuosiraportista 2016

Raportointiperiaatteet

Raportoinnissa noudatetaan GRI-standardeja

Kesko on raportoinut vastuullisesta toiminnastaan Global Reporting Initiativen (GRI:n) laatiman kestävän kehityksen raportointiohjeiston mukaisesti vuosittain vuodesta 2000 lähtien. Keskon integroidun vuosiraportin GRI-raporttiosio noudattaa GRI-standardeja ja kattaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun keskeisimmät osa-alueet. GRI-sisältöindeksissä on mainittu jokaisen raportoidun standardin osalta, minkä vuoden standardiversiota raportoinnissa on käytetty. Mainittakoon, että tämänkertainen raportti noudattaa vuoden 2016 standardeja.

Sovellamme toiminnassamme AA1000 AccountAbility Principles –periaatteita: sidosryhmien osallistaminen, olennaisten näkökohtien määrittäminen ja sidosryhmien odotuksiin vastaaminen.

Kesko on huomioinut ISO 26000 -standardin lähdedokumenttina, joka tarjoaa opastusta yhteiskuntavastuuseen.

Olemme jakaneet raportin neljään osioon: vastuullisuuden johtaminen, vastuullisuusohjelma, esitettävät tiedot sekä GRI ja UNGC. Raportointikielet ovat suomi ja englanti. Raportti julkaistaan ainoastaan verkossa.

Tämä raportti on laadittu GRI-standardien (GRI Standards) peruslaajuuden (Core) mukaisesti. Aihekohtaiset standardit (Topic-specific Standards) on esitetty Keskolle olennaisten aiheiden osalta. Raportin sisällön vertailu GRI-standardeihin on esitetty GRI- ja UNGC-taulukossa.

Raportoinnin varmennus

Suomenkielisessä GRI-raportissa esitetyt taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun tunnusluvut on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy. Englanninkielisille vastuullisuustiedoille on tehty vastaavuustarkistus.

PricewaterhouseCoopers Oy:n johtopäätökset, havainnot ja suositukset on esitetty varmennusraportissa. Toimeksiannon varmennuksesta antaa Kesko Oyj:n toimiva johto.

Global Compact -raportointi

Raportissa on kuvaus Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen toteutumisesta Keskon toiminnassa. GRI- ja UNGC-taulukossa on kerrottu, mitä esitettäviä tietoja (disclosures ja Topic-specific Standards) on käytetty mittaamaan ihmisoikeuksien, työelämän oikeuksien ja ympäristöperiaatteiden sekä korruptionvastaisten periaatteiden toteutumista.

Raportoinnin sidosryhmät

Useat sidosryhmät käyttävät raporttia tietolähteenään arvioidessaan Keskon tuloksia vastuullisuuden eri osa-alueilla. Raportin tärkeimmät kohderyhmät ovat sijoittajat, omistajat, analyytikot ja reittaajat sekä yhteiskunta (media, viranomaiset, kansalais- ja muut järjestöt sekä ammattiyhdistykset). Haluamme huomioida raportissa myös muut Keskon tärkeät sidosryhmät: kauppiaat, henkilökunta, työnhakijat, tavarantoimittajat ja palveluntuottajat sekä asiakkaat.

Raportointijakso ja yhteystiedot

Tämä raportti kertoo vuoden 2016 vastuullisuustyön edistymisestä ja tuloksista. Se sisältää joitakin tietoja tammi−maaliskuulta 2017.

Vuoden 2015 raportti julkaistiin maaliskuussa 2016.

Vuoden 2017 raportti julkaistaan keväällä 2018.

Raportin aiheisiin liittyviä lisätietoja voi kysyä Keskon yhteyshenkilöiltä.