Hae keskon vuosiraportista 2016

Kuuntelemme sidosryhmiämme

Keskon toiminnan ja yhteiskuntavastuun vaikutuksia arvioitaessa huomioidaan keskeiset sidosryhmät:

 • asiakkaat
 • sijoittajat ja Keskon omistajat
 • Keskon henkilökunta
 • kauppiaat ja kauppojen henkilökunta
 • tavaran- ja palveluntoimittajat
 • media
 • viranomaiset
 • kansalais- ja muut järjestöt
 • ammattiyhdistykset

Keskon vastuullisuuden olennaisuusarvio ohjaa Keskon yhteiskuntavastuu- ja sidosryhmätyöskentelyä. Toimintaa kehitetään kaikilla vastuullisuuden teema-alueilla keskeisten sidosryhmien odotusten mukaisesti.

Sidosryhmätarkastelu sisältyy Keskon johtamismalliin ja toimintasuunnitelmiin. Keskon yhteiskuntavastuun visio perustuu sidosryhmien näkemysten huomioimiseen. Sidosryhmien odotuksia selvitetään säännöllisesti erilaisilla tutkimuksilla.

Keskon sidosryhmävuorovaikutus
#

Yhteiskuntavastuutoimintoa johtaa markkinoinnista, viestinnästä, vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja, joka kuuluu Keskon konsernijohtoryhmään. Hän raportoi konsernijohtoryhmälle sidosryhmien kanssa käytävistä taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen liittyvistä yhteydenpidoista.

Sidosryhmien odotusten tunteminen edellyttää säännöllistä vuoropuhelua. Seuraavassa taulukossa kuvataan vuorovaikutusta keskeisten sidosryhmien kanssa:

Keskeiset sidosryhmät
Sidosryhmän osallistaminen ja vuorovaikutuskanavat
Sidosryhmän odotuksiin vastaaminen
Asiakkaat
 • Päivittäiset asiakaskohtaamiset
 • Asiakaspalvelukanavat
 • Asiakastyytyväisyyskyselyt
 • Asioinnin jälkeiset kyselyt
 • Vuorovaikutus sosiaalisen median kanavien kautta (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, blogit)
 • Mobiili- ja verkkopalvelujen kysely- ja palvelutoiminnot
Vastuullisuus näkyy vahvasti asiakkaille K-ryhmän kuluttajabrändeissä ja kaupassa. Asiakkaiden on voitava luottaa tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen ja siihen, että tullessaan K-kauppaan he tekevät vastuullisen valinnan.
Sijoittajat, omistajat ja analyytikot

Vastuullisuuskysymykset sijoittajilta ja osakkeenomistajilta ovat lisääntyneet viime vuosina. Kesko vastaa vuosittain useisiin kestävän kehityksen arviointeja tekevien laitosten kyselyihin.

Esimerkkejä tilaisuuksista:

 • Yhtiökokous
 • Sijoittajatapaamiset
 • Tiedotustilaisuudet
 • Taustatietotilaisuudet (Capital Markets Day)

Kesko haluaa jatkaa ja parantaa sijoitustaan merkittävissä kestävän kehityksen indekseissä ja listoilla, sillä ne ovat tärkeitä puolueettomia todistuksia vastuullisesta toiminnasta. Raportoinnin ja hallinnointiperiaatteiden läpinäkyvyys sekä lakien ja K Code of Conduct -ohjeiston noudattamisen varmistaminen luovat vankan pohjan Keskon liiketoiminnalle.

Henkilökunta ja kauppiaat
 • Henkilöstötutkimus
 • Kehityskeskustelut
 • Konserniyhteistyökokoukset
 • Keskon intranetin Keskonetin maasivut: Keskonet Suomi, Latvia, Ruotsi, Venäjä, Viro ja kaikille yhteinen Keskonet Global
 • Keskonetissä Suora linja ja Postia pääjohtajalle -palautekanavat sekä linkki SpeakUp-ilmoituskanavaan, keskustelupalsta ja useita blogeja
 • K-kauppiaiden, K-kauppojen henkilökunnan, keskolaisten ja yhteistyökumppaneiden vuosittainen K-Team-päivä
 • K Code of Conduct –ohjeisto (kaikkien toimintamaiden kielillä)
 • K Code of Conduct -ohjeistoa käsittelevät Arvoviesti-tilaisuudet
Keskon työyhteisö on kehittyvä ja kansainvälinen. Yhteiset arvot, periaatteet ja toimintatavat ovat työmme perusta kaikkialla. Vastuullisuuden merkitys työnantajakuvan luomisessa korostuu entisestään. Ne yritykset, joissa työtyytyväisyys on hyvä ja jotka tarjoavat monipuolisia työtehtäviä ja uralla etenemisen mahdollisuuksia, onnistuvat todennäköisimmin houkuttelemaan ja pitämään parhaat työntekijät. K-kauppias kuuntelee asiakaskuntansa toiveita ja mukauttaa valikoimansa sen mukaan. Kaupassa vastuullisuutta toteutetaan kaikessa toiminnassa.
Tavarantoimittajat ja palveluntuottajat
 • Noin 24 600 tavaran- ja palvelun-
  toimittajaa, katso 204-1 Ostot paikallisilta toimittajilta 
 • Hyvien kauppatapojen mukainen yhteistyö
 • Vastuullisen hankinnan opas
 • Kumppanitapaamiset, esimerkiksi vuosittainen päivittäistavarakaupan Kumppani-info
 • Auditoinnit ja koulutukset riskimaissa

Monimuotoinen verkostoituminen tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa edellyttää toimitusketjun kaikilta osapuolilta yhteisten arvojen, tavoitteiden ja toimintatapojen hyväksymistä.

Kannamme yhdessä vastuun siitä, että asiakkaamme voivat luottaa asiantuntemukseemme, palveluihimme sekä tuotteidemme laatuun ja turvallisuuteen.

Yhteiskunta (media, viranomaiset, kansalais- ja muut järjestöt ja ammattiyhdistykset)
 • Tapaamiset
 • Mediatilaisuudet ja -kyselyt
 • Toiminta järjestöissä
 • BSCI- ja BEPI-toiminta kansainvälisesti sekä kansallinen BSCI-maaryhmä
 • Kansalaisjärjestöjen kyselyt
Kesko seuraa ja ennakoi aktiivisesti yhteiskunnan muutoksia läheisessä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Teemme yhteistyötä ja keskustelemme avoimesti kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja muiden päättäjien kanssa.