Hae keskon vuosiraportista 2016

Palkitsemisraportti

Hallitus ja sen valiokunnat

Varsinainen yhtiökokous päättää Keskon hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet vuosittain. Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkitsemisjärjestelmiä eikä osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. He eivät kuulu myöskään yhtiön muiden palkitsemis- tai eläkejärjestelmien piiriin.

Varsinainen yhtiökokous 4.4.2016 päätti pitää Keskon hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan ja ne olivat vuonna 2016 seuraavat:

 

Vuosipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtaja 80 000 euroa
  • hallituksen varapuheenjohtaja 50 000 euroa
  • hallituksen jäsen 37 000 euroa.

Lisäksi hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenille 2016 maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot hallitus- ja valiokuntatyöstä (€)*
Kokouspalkkiot
Vuosipalkkiot Hallitus Tarkastus-
valiokunta
Palkitsemis-
valiokunta
Yhteensä
Esa Kiiskinen (pj) 80 000 5 500 2 000 87 500
Mikael Aro (vpj) 50 000 5 500 3 000 2 000 60 500
Jannica Fagerholm** 27 603 3 500 3 000 34 103
Matti Kyytsönen 37 000 5 500 3 000 45 500
Matti Naumanen** 27 603 3 500 31 103
Anu Nissinen 37 000 5 500 2 000 44 500
Toni Pokela 37 000 5 500 42 500
Tomi Korpisaari*** 6 167 1 000 7 167
Kaarina Ståhlberg*** 6 167 1 500 3 000 10 667
Yhteensä 308 540 37 000 12 000 6 000 363 540
* Palkkiot on ilmoitettu maksuperusteella.
** Hallituksen jäsen 4.4.2016 alkaen
*** Hallituksen jäsen 29.2.2016 asti
Hallituksen voimassa olevat palkitsemiseen liittyvät valtuudet ja niiden käyttö

Keskon varsinainen yhtiökokous 4.4.2016 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Valtuutus kumosi aikaisemman vastaavan sisältöisen osakeantivaltuutuksen. Valtuutuksen perusteella yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Yhtiön omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

Varsinainen yhtiökokous 4.4.2016 hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta (Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus 2016). B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkina­hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäyn­nissä. Osakkeiden hank­ki­minen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukai­sesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää. B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mah­dollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen ra­hoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteut­tamiseksi. Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2017 saakka.

Yllä olevien valtuutusten lisäksi hallituksella on yhtiökokouksen 13.4.2015 päättämä osakeantivaltuutus, jota ei kuitenkaan voida käyttää palkitsemistarkoituksiin.

Hallitus päätti 3.2.2016 antaa voimassa olleen osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2015 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2015 kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 137 054 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteella 17.3.2016 ja 2 670 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteella 27.4.2016. Hallituksen vuosille 2014-2016 päättämän osakepalkkiojärjestelmän perusteella voidaan kolmen vuoden aikana antaa yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Hallitus päättää erikseen kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja kohderyhmän. Osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 4.2.2014. Osakepalkkiojärjestelmien (osakepalkkiojärjestelmät vuosille 2011-2013 ja 2014-2016) ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on tammi-joulukuussa palautunut yhteensä 8 256 osaketta osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Vuoden 2016 aikaisista palautumisista on kerrottu pörssitiedotteilla 17.3.2016, 31.3.2016, 27.4.2016, 30.5.2016 ja 15.11.2016.

Pääjohtaja

Pääjohtaja Mikko Helanderin henkilökohtaisesta palkkauksesta, muista taloudellisista etuuksista sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteista ja maksettavista tulospalkkioista päättää Keskon hallitus palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella. Yhtiön ja pääjohtajan välillä on voimassa hallituksen hyväksymä kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Helander on toiminut yhtiön pääjohtajana ja konsernijohtoryhmän puheenjohtajana 1.1.2015 alkaen.

Palkat, luontaisedut, tulospalkkio

Helanderille vuosina 2015–2016 maksetut palkat, luontoisedut ja tulospalkkiot sekä hänen muut taloudelliset etuutensa käyvät ilmi seuraavista taulukoista.

Palkat, tulospalkkiot ja luontoisedut 2015–2016 (€)
2016 2015
Kiinteä rahapalkka 873 600 856 800
Tulospalkkiot* 420 000 140 000**
Luontoisedut 23 160 21 725
Yhteensä 1 316 760 1 018 525
* Maksettu tulospalkkio edellisen vuoden tuloksen perusteella.
** Työsuhde alkoi 1.10.2014
Osakepalkkiojärjestelmä 2015–2016
Osakepalkkio (kpl) 2016 2015
Enimmäismäärä 21 000 21 000
Annettu 16 086* 11 214
Sitouttamisjakso (asti) 31.12.2019 31.12.2018
* Hallituksen päätös helmikuussa 2017. Ansaintajaksolta 2016 annettavat osakkeet annetaan maalis-huhtikuussa 2017 järjestelmän ehtojen mukaisesti.
Eläke-edut

Pääjohtaja Mikko Helanderin vanhuuseläkeiäksi on sovittu 63 vuotta ja vanhuuseläkkeen suuruudeksi 60 prosenttia työeläkelain (TyEL) mukaisesta eläkkeen perusteena olevasta työansiosta. Eläkepalkkaa määritettäessä otetaan huomioon hänen kiinteä rahapalkkansa, tulospalkkiot ja luontoisedut viimeiseltä 10 vuodelta. Lisäeläkkeestä aiheutuva tilikauden suoriteperusteinen eläkemeno oli 1,0 milj. euroa ja taseeseen kirjatun eläkesaamisen määrä oli 0,6 milj. euroa. Pääjohtajan lakisääteisestä eläketurvasta aiheutunut eläkemeno oli 0,2 milj. euroa.

Terveys- ja henkivakuutus

Helanderille on otettu terveysvakuutus sekä henkivakuutus.

Irtisanomisaika ja korvaus

Helanderin irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen ja kuusi (6) kuukautta Helanderin itse irtisanoutuessa. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen muun syyn kuin toimitusjohtajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, eikä toimitusjohtaja siirry vanhuus- tai muulle eläkkeelle, toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden rahapalkkaa ja luontoisetujen yhteenlaskettua määrää vastaava korvaus.

Konsernijohtoryhmä

Konsernijohtoryhmän jäsenten palkat, tulospalkkiot ja luontoisedut 2015–2016 (€)*
Kiinteä rahapalkka Tulospalkkiot Luontoisedut Yhteensä
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Mikko Helander, pj. 873 600 856 800 420 000 140 000 23 160 21 725 1 316 760 1 018 525
Konsernijohtoryhmä** 2 012 999 1 777 640 369 250 371 750 151 977 126 478 2 534 226 2 275 868
Yhteensä 2 886 599 2 634 440 789 250 511 750 175 137 148 203 3 850 986 3 294 393
* Palkat, tulospalkkiot ja luontoisedut on ilmoitettu maksuperusteella. Vuoden 2015 ansainnan suoriteperusteella saa lisäämällä 2015 palkkoihin ja luontoisetuihin taulukossa vuonna 2016 maksetuksi ilmoitetun tulospalkkion.
** Poislukien pääjohtaja Helander.
Konsernijohtoryhmän jäsenten osakepalkkiojärjestelmän mukaiset palkkiot 2014–2016 (kpl)
2016 2015 2014
Enimmäis-
määrä
Annetaan** Enimmäis-
määrä
Annettu Enimmäis-
määrä
Annettu
Mikko Helander, pj. 21 000 16 086 21 000 11 214 -*** -***
Konsernijohtoryhmä* 53 000 40 598 53 000 28 302 48 000 16 812
Yhteensä 74 000 56 684 74 000 39 516 48 000 16 812
* Poislukien pääjohtaja Helander.
** Hallituksen päätös helmikuussa 2017. Ansaintajaksolta 2016 annettavat osakkeet annetaan maalis–huhtikuussa 2017 järjestelmän ehtojen mukaisesti.
*** Työsuhde alkoi 1.10.2014
Ansaintajakso 2016 2015 2014
Sitouttamisjakso päättyy 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

Kesko Oyj:n hallitus päätti 16.12.2014 luovuttaa 8 791 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta yhtiön pääjohtajana 1.1.2015 aloittaneelle Helanderille. Osakkeiden luovutus perustui Helanderin kanssa solmittuun toimitusjohtajasopimukseen ja luovutetut osakkeet ovat osa sovittua kokonaiskompensaatiota. Helanderille annettuihin Keskon B-osakkeisiin liittyi 1.10.2016 saakka voimassa ollut luovutusrajoitus, jonka aikana osakkeita ei saanut luovuttaa.

Eläke-edut 2016

Konsernijohtoryhmän jäsenten lakisääteinen eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiössä. Vuonna 2016 neljä konsernijohtoryhmän jäsentä olivat Keskon Eläkekassan jäseniä ja heidän lisäeläkkeensä määräytyvät sen sääntöjen ja heidän kunkin johtajasopimuksen mukaisesti. Heidän lisäeläkkeensä on etuusperusteinen. Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten eläke määräytyy yleisten työntekijän eläkkeisiin Suomessa sovellettavien säännösten (TyEL) mukaisesti. Pääjohtaja Helanderin eläke-etuuksista on kerrottu tarkemmin häntä koskevassa jaksossa. Kesko ei ole maksanut eläkevakuutusmaksuja johtajien jäsenyydestä Keskon Eläkekassassa useaan vuoteen eikä vuonna 2016 eläkekassan sijoitustoiminnan tuottojen katettua maksettavat lisäeläkkeet ja eläkevastuun muutokset.

Konsernijohtoryhmän jäsenten eläke-edut sekä irtisanomisajat ja -korvaukset 2016*
Vanhuuseläkeikä (v.) Eläke eläke­palkasta (%) Irtisanomis­aika Irtisanomis­korvaus**
Mikko Helander 63 60 6/12 kk*** 12 kk:n palkka
Jorma Rauhala 62 66 6 kk 6 kk:n palkka
Terho Kalliokoski 62 66 6 kk 12 kk:n palkka
Pekka Lahti 62 66 6 kk 18 kk:n palkka
Jukka Erlund TyEL:n mukainen**** TyEL:n mukainen**** 6 kk 6 kk:n palkka
Matti Mettälä 62 66 6 kk 12 kk:n palkka
Anne Leppälä-Nilsson TyEL:n mukainen**** TyEL:n mukainen**** 6 kk 18 kk:n palkka
Lauri Peltola TyEL:n mukainen**** TyEL:n mukainen**** 6 kk 6 kk:n palkka
Anni Ronkainen TyEL:n mukainen**** TyEL:n mukainen**** 6 kk 6 kk:n palkka
* Tilanne 31.12.2016
** Työnantajan irtisanoessa. Irtisanomiskorvaus pitää sisällään rahapalkan ja luontaisedut.
*** Irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen ja kuusi (6) kuukautta pääjohtajan itsensä irtisanoutuessa.
**** Työntekijän eläkelaki (TyEL).