Hae keskon vuosiraportista 2016

Emoyhtiön rahavirtalaskelma
1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen satunnaisia eriä 24 131 994,18 -68 595 356,97
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot 17 936 645,13 16 361 194,76
Rahoitustuotot ja -kulut -10 150 624,85 20 534 327,74
Muut oikaisut -31 774 213,98 55 440 430,67
143 800,48 23 740 596,20
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys (-)/vähennys (+) 49 585 713,94 -840 197,26
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) 5 152 816,06 -
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) 12 543 253,34 -4 046 119,66
67 281 783,34 -4 886 316,92
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -17 959 831,97 -18 027 879,99
Saadut korot 26 198 246,35 19 415 447,46
Saadut osingot 1 975 275,20 3 767 022,20
Maksetut verot -71 583 714,69 -23 473 972,12
-61 370 025,11 -18 319 382,45
Liiketoiminnan rahavirta 6 055 558,71 534 896,83
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -25 073 151,29 -9 458 291,76
Saamisten lisäys (-)/vähennys (+) -2 000 758,55 197 031,14
Tytäryhtiöiden hankinnat -280 846 572,73 -6 986 047,00
Omistusyhteysyritysten hankinnat - -10 997 500,00
Tytäryhtiöiden myynnit vähennettynä luovutushetken rahavaroilla -5 000 000,00 -57 860 016,59
Osakkuus- ja yhteisyritysten pääoman palautus - 9 446 399,83
Luovutustulot muista sijoituksista 166 095,44 -
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 29 537 990,00 79 137 019,78
Investointien rahavirta -283 216 397,13 3 478 595,40
Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) 127 193 797,33 114 337 761,43
Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) -237 114 236,83 -9 107 188,00
Lyhytaikaiset rahamarkkinasijoitukset 364 532 233,40 -269 234 272,08
Maksetut osingot -248 194 233,30 -148 715 547,00
Saadut ja maksetut konserniavustukset 137 567 419,37 289 585 913,15
Omien osakkeiden hankinta -313 793,94 -
Muut 5 737 941,24 21 212 728,94
Rahoituksen rahavirta 149 409 127,27 -1 920 603,56
Rahavarojen muutos -127 751 711,15 2 092 888,67
Rahavarat 1.1. 234 321 700,54 232 228 811,87
Rahavarat 31.12. 106 569 989,39 234 321 700,54