Hae keskon vuosiraportista 2016

Emoyhtiön tase
31.12.2016 31.12.2015
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet 7 693 643,06 6 257 340,41
Muut aineettomat hyödykkeet 15 684 207,80 6 786 292,90
Ennakkomaksut 8 303 933,25 1 271 305,11
31 681 784,11 14 314 938,42
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet 85 978 000,42 77 868 955,35
Rakennukset ja rakennelmat 161 741 464,59 121 044 023,13
Koneet ja kalusto 11 989 536,91 1 481 275,98
Muut aineelliset hyödykkeet 5 206 436,83 712 088,96
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 9 260 388,69 3 900 399,35
274 175 827,44 205 006 742,77
SIJOITUKSET
Osuudet saman konsernin yrityksissä 805 822 696,65 190 391 107,79
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 78 255 203,86 78 255 203,86
Muut sijoitukset 7 623 896,27 10 373 702,57
891 701 796,78 279 020 014,22
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTO-OMAISUUS
Valmiit tuotteet/tavarat 46 416 088,41 -
46 416 088,41 -
SAAMISET
Pitkäaikainen
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 214 140 932,90 227 099 825,48
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 57 629 471,31 57 641 471,31
Muut saamiset 5 184 785,91 2 328 804,39
276 955 190,12 287 070 101,18
Lyhytaikainen
Myyntisaamiset 144 796 523,71 712 242,35
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 625 191 943,42 839 381 775,07
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 991 449,83 910 936,05
Lainasaamiset 2 019 258,12 -
Muut saamiset 1 638 531,21 3 925,16
Siirtosaamiset 69 232 300,91 11 149 444,76
843 870 007,20 852 158 323,39
RAHOITUSARVOPAPERIT
Muut arvopaperit 246 965 095,16 740 652 092,53
RAHAT JA PANKKISAAMISET 48 104 149,95 45 391 996,15
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 659 869 939,17 2 423 614 208,66
31.12.2016 31.12.2015
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 197 282 584,00 197 282 584,00
Ylikurssirahasto 197 498 010,90 197 498 010,90
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 22 753 307,40 22 753 307,40
Muut rahastot 243 415 795,55 243 415 795,55
Edellisten tilikausien voitto 592 073 306,99 673 737 292,41
Tilikauden voitto 147 927 559,98 161 817 870,11
1 400 950 564,82 1 496 504 860,37
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 59 756 479,17 56 903 041,19
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset 9 168 725,12 913 455,00
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Joukkovelkakirjalainat 225 005 000,00 225 005 000,00
Suunnatut velkakirjalainat 20 083 682,01 20 083 682,01
Eläkelainat 100 000 000,00 -
Muut velat 8 238 366,94 7 258 654,09
353 327 048,95 252 347 336,10
Lyhytaikainen
Suunnatut velkakirjalainat - 30 125 523,01
Saadut ennakot 39 667,98 52 373,52
Ostovelat 135 005 784,67 6 937 288,22
Velat saman konsernin yrityksille 527 926 338,03 510 084 729,57
Velat omistusyhteysyrityksille 21 949 611,28 19 126 189,41
Muut velat 85 096 642,64 5 157 547,10
Siirtovelat 66 649 076,51 45 461 865,17
836 667 121,11 616 945 516,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 659 869 939,17 2 423 614 208,66