Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Taseen liitetiedot
Liite 12. Aineettomat hyödykkeet
Milj. € 2016 2015
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1. 9,5 9,0
Lisäykset 5,7 0,6
Vähennykset -0,0 -0,1
Siirrot erien välillä 0,1 0,1
Hankintameno 31.12. 15,3 9,5
Kertyneet poistot 1.1. -3,2 -1,4
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -2,0 0,0
Tilikauden poisto ja arvonalentumiset -2,4 -1,9
Kertyneet poistot 31.12. -7,6 -3,2
Kirjanpitoarvo 31.12. 7,7 6,3
Muut aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 20,2 15,6
Lisäykset 68,1 2,1
Vähennykset -5,4 -
Siirrot erien välillä 0,6 2,5
Hankintameno 31.12. 83,5 20,2
Kertyneet poistot 1.1. -13,4 -6,4
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -51,7 -
Tilikauden poisto ja arvonalentumiset -2,7 -7,1
Kertyneet poistot 31.12. -67,8 -13,4
Kirjanpitoarvo 31.12. 15,7 6,8
Ennakkomaksut
Hankintameno 1.1. 1,3 3,6
Lisäykset 7,8 0,7
Vähennykset -0,1 -0,4
Siirrot erien välillä -0,7 -2,6
Hankintameno 31.12. 8,3 1,3
Kirjanpitoarvo 31.12. 8,3 1,3
Liite 13. Aineelliset hyödykkeet
Milj. € 2016 2015
Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1. 77,9 93,4
Lisäykset 14,0 1,5
Vähennykset -5,9 -17,0
Hankintameno 31.12. 86,0 77,9
Kirjanpitoarvo 31.12. 86,0 77,9
Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1. 262,1 365,8
Lisäykset 61,6 0,9
Vähennykset -8,6 -104,7
Siirrot erien välillä 1,3 0,1
Hankintameno 31.12. 316,4 262,1
Kertyneet poistot 1.1. -141,1 -178,2
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -3,0 48,4
Tilikauden poisto -10,6 -11,2
Kertyneet poistot 31.12. -154,7 -141,1
Kirjanpitoarvo 31.12. 161,7 121,0
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. 11,8 15,6
Lisäykset 47,4 0,2
Vähennykset -10,4 -4,1
Siirrot erien välillä 2,2 -
Hankintameno 31.12. 51,0 11,8
Kertyneet poistot 1.1. -10,3 -13,0
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -26,9 3,2
Tilikauden poisto -1,8 -0,5
Kertyneet poistot 31.12. -39,0 -10,3
Kirjanpitoarvo 31.12. 12,0 1,5
Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 3,0 8,1
Lisäykset 6,7 0,0
Vähennykset -0,2 -5,2
Siirrot erien välillä - 0,0
Hankintameno 31.12. 9,5 3,0
Kertyneet poistot 1.1. -2,3 -4,4
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -1,6 2,7
Tilikauden poisto -0,4 -0,5
Kertyneet poistot 31.12. -4,3 -2,3
Kirjanpitoarvo 31.12. 5,2 0,7
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1. 3,9 0,5
Lisäykset 9,2 3,5
Vähennykset -0,3 0,0
Siirrot erien välillä -3,5 -0,1
Hankintameno 31.12. 9,3 3,9
Kirjanpitoarvo 31.12. 9,3 3,9
Liite 14. Sijoitukset
Milj. € 2016 2015
Osuudet konserniyrityksissä
Hankintameno 1.1. 244,7 309,9
Lisäykset 724,8 7,6
Vähennykset -134,4 -72,9
Hankintameno 31.12. 835,1 244,7
Arvonalennukset 1.1. -54,3 -55,9
Vähennysten kertyneet arvonalennukset 27,8 28,1
Tilikauden arvonalennus -2,8 -26,5
Arvonalennukset 31.12. -29,3 -54,3
Kirjanpitoarvo 31.12. 805,8 190,4
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Hankintameno 1.1. 78,3 76,7
Lisäykset - 11,0
Pääoman palautus - -9,4
Kirjanpitoarvo 31.12. 78,3 78,3
Muut sijoitukset
Hankintameno 1.1. 10,4 9,5
Lisäykset 1,2 2,7
Vähennykset -1,3 -1,8
Hankintameno 31.12. 10,2 10,4
Tilikauden arvonalennus -2,6 -
Arvonalennukset 31.12. -2,6 -
Kirjanpitoarvo 31.12. 7,6 10,4
Kesko Oyj:n omistukset muissa yrityksissä 31.12.2016 on esitetty eriteltynä konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.