Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 16. Oma pääoma
Milj. € Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Käyttö-
rahasto
SVOP Kertyneet
voitto-
varat
Oma
pääoma
Oma pääoma 1.1.2015 197,3 197,5 243,4 22,8 818,0 1 478,9
Osingonjako -148,7 -148,7
Omat osakkeet 4,7 4,7
Siirto lahjoitusvaroihin -0,3 -0,3
Tilikauden tulos 161,8 161,8
Oma pääoma 31.12.2015 197,3 197,5 243,4 22,8 835,5 1 496,5
Osingonjako -248,2 -248,2
Omat osakkeet 5,0 5,0
Siirto lahjoitusvaroihin -0,3 -0,3
Tilikauden tulos 147,9 147,9
Oma pääoma 31.12.2016 197,3 197,5 243,4 22,8 740,0 1 400,9
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 2016 2015
Muut rahastot 266,2 266,2
Edellisten tilikausien voitto 592,1 673,7
Tilikauden voitto 147,9 161,8
Yhteensä 1 006,2 1 101,7
Emoyhtiön osakkeiden jakautuminen Kpl
A-osakkeet 31 737 007
B-osakkeet 68 282 745
Yhteensä 100 019 752
Osakkeiden äänimäärät Ääniä
A-osake 10
B-osake 1
Hallituksen valtuudet hankkia ja luovuttaa omia osakkeita
Varsinainen yhtiökokous 4.4.2016 hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.9.2017 saakka. Hallituksella on lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 antama, 30.6.2018 asti voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Lisäksi Keskon varsinainen yhtiökokous 4.4.2016 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.
Omat osakkeet
Hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana hankkinut tilikaudella 2011 yhteensä 700 000 omaa B-osaketta (hankintahinta 23,7 milj. euroa) ja tilikaudella 2014 yhteensä 500 000 omaa B-osaketta (hankintahinta 16,1 milj. euroa). Osakkeista maksetut kokonaishinnat on vähennetty omaan pääomaan sisältyvistä voittovaroista. Osakkeet ovat yhtiön hallussa omina osakkeina ja yhtiön hallituksella on oikeus luovuttaa niitä. Hallitus on jakanut omien osakkeiden osakeantivaltuutuksien ja Keskon osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisten ansaintakriteerien täyttymisen perusteella ansaintajakson 2014 perusteella yhteensä 120 022 ja ansaintajakson 2015 perusteella yhteensä 139 724 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta ansaintajaksojen kohderyhmään kuuluneille. Omien osakkeiden luovutuksista on kerrottu pörssitiedotteilla 1.4.2015, 7.4.2015, 17.3.2016 ja 27.4.2016. Tilikauden aikana yhtiölle on palautunut yhteensä 8 256 jo jaettua osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Tilikauden päättyessä yhtiön hallussa oli 746 109 omaa B-osaketta (877 577 B-osaketta). Näiden osakkeiden hankintameno 23,5 milj. euroa (27,5 milj. euroa) on vähennetty omaan pääomaan sisältyvistä voittovaroista.