Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Tuloslaskelman liitetiedot
Liite 2. Liikevaihto toimialoittain
Milj.€ 2016 2015
Rautakauppa 165,9 -
Muut 141,1 43,1
Yhteensä 307,1 43,1
Tilikauden 2016 aikana Kesko-konsernin emoyhtiöön Kesko Oyj:öön ovat sulautuneet K-talouspalvelukeskus Oy, K-Plus Oy, K-instituutti Oy, Rautakesko Oy, Musta Pörssi Oy ja Keslog Oy.
Liite 3. Liiketoiminnan muut tuotot
Milj.€ 2016 2015
Kiinteistöjen ja osakkeiden myyntivoitot 2,2 57,7
Vuokratuotot 84,5 99,5
Palvelukorvaukset 9,0 -
Fuusiovoitot 46,2 -
Muut 3,8 0,7
Yhteensä 145,9 158,0
Liite 4. Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin
2016 2015
Kesko Oyj 716 180
Yhteensä 716 180
Liite 5. Henkilöstökulut
Milj. € 2016 2015
Palkat ja palkkiot -64,6 -17,8
Henkilösivukulut
Eläkekulut -10,6 -2,6
Muut henkilösivukulut -3,2 -0,8
Yhteensä -78,4 -21,2
Johdon palkat ja palkkiot
Milj. € 2016 2015
Toimitusjohtaja 1,3 1,0
Hallituksen jäsenet 0,3 0,4
Yhteensä 1,6 1,4
Johdon palkat ja palkkiot on esitetty henkilöittäin eriteltynä konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.
Liite 6. Poistot ja arvonalentumiset
Milj. € 2016 2015
Suunnitelman mukaiset poistot -17,9 -16,4
Arvonalentumiset, pysyvät vastaavat -7,2 -4,8
Yhteensä -25,1 -21,2
Liite 7. Liiketoiminnan muut kulut
Milj. € 2016 2015
Vuokrakulut -57,9 -51,4
Markkinointikulut -44,5 -3,7
Kiinteistöjen ja kauppapaikkojen hoito -8,2 -5,6
Tietoliikennekulut -25,9 -24,4
Fuusiotappiot -0,2 -
Muut liikekulut -16,8 -121,6
Yhteensä -153,4 -206,7
Vuoden 2015 muihin liikekuluihin sisältyy Anttilan myyntitappio 107,6 milj. euroa.
Tilintarkastajien palkkiot
Milj. € 2016 2015
Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers
Tilintarkastus 0,2 0,3
Veroneuvonta 0,0 0,1
Muut palvelut 0,2 0,4
Yhteensä 0,4 0,8
Liite 8. Rahoitustuotot ja -kulut
Milj. € 2016 2015
Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä 1,4 3,8
Osakkeiden myyntivoitot 0,2 -
Sijoitusten myyntivoitot 0,6 -
Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä 2,1 3,8
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 17,1 15,0
Muut 11,8 18,6
Korko- ja rahoitustuotot yhteensä 29,0 33,6
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
Arvonalentumiset osakkeista -2,8 -26,5
Arvonalentumiset muista sijoituksista 0,0 -1,1
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä -2,8 -27,6
Korko- ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -2,2 -2,7
Muut -15,9 -27,6
Korko- ja rahoituskulut yhteensä -18,1 -30,3
Yhteensä 10,2 -20,5
Liite 9. Tilinpäätössiirrot
Milj. € 2016 2015
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus 7,3 15,5
Saadut konserniavustukset 216,2 306,0
Annetut konserniavustukset -78,7 -16,4
Yhteensä 144,8 305,1
Liite 10. Pakollisten varausten muutokset
Milj. € 2016 2015
Fuusioissa siirtyneet 5,3 -
Muut muutokset 3,0 0,7
Yhteensä 8,3 0,7
Liite 11. Tuloverot
Laskennalliset verot
Laskennallisia verovelkoja ja -saamisia ei ole merkitty taseeseen. Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirtojen kertymästä on 12,0 milj. euroa. Muiden laskennallisten verovelkojen tai -saamisten määrä ei ole olennainen.