Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 21. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
Milj. € 2016 2015
Kiinteistökiinnitykset
Konserniyhtiöiden puolesta 4 4
Pantatut osakkeet 58 28
Takaukset
Konserniyritysten puolesta 72 81
Muut vastuut ja vastuusitoumukset
Omasta puolesta 15 4
Vuokravastuut koneista ja kalustosta
Vuoden sisällä erääntyvät 4 1
Myöhemmin erääntyvät 7 1
Vuokravastuut kiinteistöistä
Vuoden sisällä erääntyvät 104 40
Myöhemmin erääntyvät 400 156
Valuuttariskit
Yhtiön liiketoiminnan tulokseen vaikuttaa yhtiön myöntämän käyttöpääomarahoituksen määrä sen ulkomaisille tytäryhtiöille ja osin myös konsernin emoyhtiönä tytäryhtiöiden suojaukset emoaan vastaan.
Valuuttariskiä suojataan käyttämällä valuuttajohdannaisia vahvistetun valuuttariskipolitiikan mukaisesti. Valuuttajohdannaisten käypä arvo lasketaan arvostamalla ne tilinpäätöspäivän markkinahintoihin.
Johdannaisten arvostus perustuu suoraan markkinoilta saataviin tietoihin eli on luokiteltu tasolle 2. Näiden johdannaisten maksimiluottoriski on niiden käypä arvo tilinpäätöspäivänä.
Johdannaisten arvostustulokset kirjataan tulosvaikutteisesti rahoituseriin.
Yhtiön transaktiopositio 31.12.2016
Milj. €
USD SEK NOK PLN RUB BYN
Transaktioriski -20,2 19,6 22,4 16,5 14,4 0,0
Suojaavat johdannaiset 31,3 -12,0 -18,2 -9,1 -17,6 0,0
Avoin positio 11,1 7,6 4,2 7,4 -3,1 0,0
Yhtiön transaktiopositio 31.12.2015
Milj. €
USD SEK NOK PLN RUB BYN
Transaktioriski -19,7 -11,2 23,9 0,0 13,4 0,0
Suojaavat johdannaiset 29,4 3,8 -18,7 0,0 -16,7 0,0
Avoin positio 9,7 -7,4 5,1 0,0 -3,3 0,0
Transaktioposition herkkyysanalyysissä on laskettu, mikä olisi yhtiön valuuttamääräisten ostojen sekä suojaavien valuuttajohdannaisten tulosvaikutus, jos kurssimuutos olisi +/- 10 %.
Herkkyysanalyysi, vaikutus tulokseen ennen veroja 31.12.2016
Milj. €
USD SEK NOK PLN RUB BYN
Muutos +/-10 % 1,1 0,8 0,4 0,7 -0,3 0,0
Herkkyysanalyysi, vaikutus tulokseen ennen veroja 31.12.2015
Milj. €
USD SEK NOK PLN RUB BYN
Muutos +/-10 % 1,0 -0,7 0,5 0,0 -0,3 0,0
Johdannaiset
Johdannaissopimusten käyvät arvot
Milj. €
31.12.2016
Posi-
tiivinen
käypä
arvo
(tasearvo)
31.12.2016
Nega-
tiivinen
käypä
arvo
(tasearvo)
31.12.2015
Posi-
tiivinen
käypä
arvo
(tasearvo)
31.12.2015
Nega-
tiivinen
käypä
arvo
(tasearvo)
Valuuttajohdannaiset 4,4 -5,4 12,2 -2,3
Johdannaissopimusten nimellismäärät
Milj. €
31.12.2016
Nimellis-
määrä
31.12.2015
Nimellis-
määrä
Valuuttajohdannaiset 213,7 302,8
Kaikki valuuttajohdannaiset erääntyvät vuoden 2017 aikana.
Milj. € 2016 Käypä
arvo
2015 Käypä
arvo
Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
Kohde-etuuksien arvot 31.12.
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset 40 -0,1 100 -0,0
Valuuttajohdannaiset
Termiini- ja futuurisopimukset 193 -3,6 252 5,1
Konsernin ulkoiset 174 -2,9 225 5,8
Konsernin sisäiset 19 -0,7 26 -0,6
Optiosopimukset
Ostetut, konsernin sisäiset 0 -0,0 0 -0,0
Asetetut, konsernin sisäiset 0 -0,0 1 -0,0
Valuutanvaihtosopimukset 20 2,7 50 4,9
Hyödykejohdannaiset
Sähköjohdannaiset 22 0,0 19 -0,0
Konsernin ulkoiset 11 -1,7 9 -7,2
Konsernin sisäiset 11 1,7 9 7,2