Hae keskon vuosiraportista 2016

Konsernin keskeiset tunnusluvut
2012 2013 2014 2015 2016
Tuloslaskelma
Liikevaihto Milj. € 9 686 9 315 9 071 8 679 10 180
Liikevaihdon muutos % 2,4 -3,8 -2,6 -4,3 17,3
Vertailukelpoinen liikevoitto Milj. € 230,0 238,8 232,6 244,5 272,9
Vertailukelpoinen liikevoitto liikevaihdosta % 2,4 2,6 2,6 2,8 2,7
Tilikauden tulos (sis. määräysvallattomien omistajien osuuden) Milj. € 136 185 108 117 114
Tilikauden tulos liikevaihdosta % 1,4 2,0 1,2 1,4 1,1
Kannattavuus
Oman pääoman tuotto % 6,0 8,0 4,7 5,2 5,2
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto % 6,9 7,7 7,6 8,2 9,8
Sidotun pääoman tuotto % 8,3 10,2 6,4 9,3 6,4
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto % 9,0 9,8 9,9 11,7 11,9
Rahoitus ja taloudellinen asema
Korolliset nettovelat Milj. € 135,3 -126,4 -99,2 -448,1 123,3
Nettovelkaantumisaste % 6,0 -5,4 -4,4 -20,0 5,8
Omavaraisuusaste % 52,5 54,5 54,5 54,7 48,6
Korolliset nettovelat/käyttökate 0,4 -0,3 -0,3 -1,4 0,4
Muut tunnusluvut
Investoinnit Milj. € 378 171 194 219 743
Investoinnit liikevaihdosta % 3,9 1,8 2,1 2,5 7,3
Liiketoiminnan rahavirta Milj. € 382 414 304 276 170
Investointien rahavirta Milj. € -391 -152 -182 217 -501
Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana 19 747 19 489 19 976 18 956 22 476
Henkilökunta, 31.12. 24 080 23 863 23 794 21 935 27 656
2012 2013 2014 2015 2016
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu 1,26 1,75 0,97 1,03 0,99
Tulos/osake, laimentamaton 1,27 1,75 0,97 1,03 0,99
Vertailukelpoinen tulos/osake, laimentamaton 1,47 1,68 1,65 1,70 2,01
Oma pääoma/osake 22,48 22,96 22,05 21,82 20,44
Osinko/osake 1,20 1,40 1,50 2,50 2,00*
Osinko tuloksesta % 94,5 79,9 154,7 243,8 201,3*
Vertailukelpoinen osinko tuloksesta % 81,8 83,3 91,1 146,7 99,5*
Liiketoiminnan rahavirta/osake, oikaistu 3,88 4,17 3,07 2,79 1,71
Hinta/voitto-suhde (P/E), A-osake, oikaistu 19,30 15,35 29,49 30,35 44,14
Hinta/voitto-suhde (P/E), B-osake, oikaistu 19,60 15,35 31,16 31,57 47,80
Efektiivinen osinkotuotto, A-osake % 4,9 5,2 5,3 8,0 4,6*
Efektiivinen osinkotuotto, B-osake % 4,8 5,2 5,0 7,7 4,2*
Osakkeen kurssi 31.12.
A-osake 24,39 26,80 28,56 31,12 43,85
B-osake 24,77 26,80 30,18 32,37 47,48
Osakkeen keskikurssi
A-osake 23,71 24,85 29,06 31,85 37,30
B-osake 22,75 24,11 29,82 33,52 39,03
Osakekannan markkina-arvo 31.12., A-osake Milj. € 774 851 906 988 1 392
Osakekannan markkina-arvo 31.12., B-osake Milj. € 1 644 1 810 2 031 2 182 3 207
Pörssivaihto
A-osake Milj. kpl 2 1 2 2 2
B-osake Milj. kpl 68 51 47 59 52
Suhteellinen vaihto
A-osake % 7,6 3,6 6,3 7,5 5,4
B-osake % 102,0 77,0 69,5 87,0 74,3
Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä keskimäärin 1 000 kpl 98 472 99 136 99 161 99 114 99 249
A-osakkeen tuotto viideltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta % -4,5 8,5 8,3 2,3 9,1
B-osakkeen tuotto
Viideltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta % -3,7 13,7 10,1 3,0 18,6
Kymmeneltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta % 14,6 13,4 10,2 7,7 6,6
* ehdotus yhtiökokoukselle
Liikevaihto segmenteittäin
Milj. € 1–12/2016 1–12/2015 Muutos-%
Päivittäistavarakauppa, Suomi 5 131 4 566 12,4
Päivittäistavarakauppa, muut maat* 105 107 -1,9
Päivittäistavarakauppa yhteensä 5 236 4 673 12,0
- josta segmenttien välistä 10 15 -34,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, Suomi 2 142 1 719 24,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, muut maat* 1 959 1 530 28,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 4 100 3 250 26,2
- josta segmenttien välistä 11 1 (..)
Autokauppa, Suomi 849 748 13,5
Autokauppa yhteensä 849 748 13,5
- josta segmenttien välistä 0 0 -57,7
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -5 8 (..)
Suomi yhteensä 8 117 7 042 15,3
Muut maat yhteensä* 2 063 1 637 26,0
Konserni yhteensä 10 180 8 679 17,3
* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa
(..) muutos yli 100 %
Liikevoitto segmenteittäin
Milj. € 1–12/2016 1–12/2015 Muutos
Päivittäistavarakauppa 93,0 249,4 -156,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 60,8 -57,2 118,0
Autokauppa 28,9 26,1 2,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -36,0 -23,7 -12,2
Konserni yhteensä 146,8 194,6 -47,8
Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin
Milj. € 1–12/2016 1–12/2015 Muutos
Päivittäistavarakauppa 175,9 177,5 -1,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 97,9 63,6 34,4
Autokauppa 29,5 26,1 3,4
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -30,5 -22,7 -7,7
Konserni yhteensä 272,9 244,5 28,5
Konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin
1–3/
2015
4–6/
2015
7–9/
2015
10–12/
2015
1–3/
2016
4–6/
2016
7–9/
2016
10–12/
2016
Liikevaihto, milj. € 2 082 2 227 2 203 2 166 2 013 2 610 2 792 2 765
Liikevaihdon muutos, % -2,2 -6,0 -4,4 -4,4 -3,3 17,2 26,7 27,6
Liikevoitto, milj. € -103,6 175,8 83,1 39,3 33,5 68,0 85,5 -40,3
Liikevoitto, % -5,0 7,9 3,8 1,8 1,7 2,6 3,1 -1,5
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. € 26,5 76,4 82,5 59,1 32,3 79,1 98,2 63,3
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 1,3 3,4 3,7 2,7 1,6 3,0 3,5 2,3
Rahoitustuotot/-kulut, milj. € -0,3 -4,2 -3,5 0,9 2,7 1,7 -1,1 -4,3
Tulos ennen veroja, milj. € -103,7 172,1 78,8 40,7 35,7 68,1 84,8 -43,5
Tulos ennen veroja, % -5,0 7,7 3,6 1,9 1,8 2,6 3,0 -1,6
Sidotun pääoman tuotto, % -18,1 31,9 17,6 8,2 6,7 12,3 13,6 -6,4
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 4,6 13,9 17,5 12,4 6,5 14,3 15,6 10,1
Oman pääoman tuotto, % -19,9 28,0 8,9 4,8 5,1 9,8 12,8 -6,9
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, % 3,1 10,6 10,6 9,2 4,8 11,7 14,7 8,4
Omavaraisuusaste, % 51,5 52,2 54,2 54,7 54,8 44,8 47,9 48,6
Investoinnit, milj. € 51,5 58,6 41,5 66,9 51,4 512,7 73,6 105,4
Tulos/osake, laimennettu, € -1,11 1,48 0,43 0,22 0,28 0,49 0,63 -0,40
Oma pääoma/osake, € 21,30 21,21 21,41 21,82 22,13 20,31 20,84 20,44
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Milj. € 1–3/
2015
4–6/
2015
7–9/
2015
10–12/
2015
1–3/
2016
4–6/
2016
7–9/
2016
10–12/
2016
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Myyntivoitot 0,3 99,6 1,2 0,1 1,3 2,9 0,8 -0,8
Myyntitappiot -130,6 -1,0 -0,2 - - -0,3 -0,1 -70,6
Arvonalentumiset - - - - - -7,9 -3,1 -18,9
Rakennejärjestelyt - - - -19,3 0,0 -9,1 -4,6 -9,4
Muut erät 0,2 0,9 -0,4 -0,7 - 3,3 -5,7 -3,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa -130,1 99,4 0,7 -19,9 1,3 -11,1 -12,7 -103,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloveroissa 2,1 -4,5 -10,4 -4,6 0,1 0,8 2,7 21,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -128,0 95,0 -9,7 -24,5 1,4 -10,3 -10,0 -82,0
Vertailukelpoinen liikevoitto
Liikevoitto -103,6 175,8 83,1 39,3 33,5 68,0 85,5 -40,3
Vähennettynä
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa -130,1 99,4 0,7 -19,9 1,3 -11,1 -12,7 -103,6
Vertailukelpoinen liikevoitto 26,5 76,4 82,5 59,1 32,3 79,1 98,2 63,3
Vertailukelpoinen liikevoitto-% 1,3 3,4 3,7 2,7 1,6 3,0 3,5 2,3
Sidottu pääoma, keskiarvo 2 295 2 204 1 889 1 907 1 990 2 207 2 523 2 497
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 4,6 13,9 17,5 12,4 6,5 14,3 15,6 10,1
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja
Tulos ennen veroja -103,7 172,1 78,8 40,7 35,7 68,1 84,8 -43,5
Vähennettynä
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa -130,1 99,4 0,7 -19,9 1,3 -11,1 -12,7 -103,6
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 26,4 72,7 78,2 60,6 34,5 79,2 97,5 60,2
Vertailukelpoinen tulos
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 26,4 72,7 78,2 60,6 34,5 79,2 97,5 60,2
Vähennettynä
Tuloverot -7,0 -19,4 -30,4 -14,0 -7,0 -14,3 -16,4 6,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloveroissa -2,1 4,5 10,4 4,6 -0,1 -0,8 -2,7 -21,6
Vertailukelpoinen tulos 17,4 57,8 58,2 51,3 27,3 64,0 78,4 44,9
Oma pääoma, keskiarvo 2 227 2 184 2 189 2 220 2 265 2 195 2 131 2 143
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, % 3,1 10,6 10,6 9,2 4,8 11,7 14,7 8,4
Vertailukelpoinen emoyhtiön omistajille kuuluva tulos
Vertailukelpoinen tulos 17,4 57,8 58,2 51,3 27,3 64,0 78,4 44,9
Määräysvallattomille omistajille kuuluva tulos -1,1 5,9 5,8 5,1 1,3 5,5 5,7 2,8
Vertailukelpoinen emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 18,5 51,9 52,5 46,1 26,0 58,6 72,7 42,1
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton, 1 000 kpl 99 024 99 084 99 104 99 114 99 163 99 221 99 240 99 249
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa 0,19 0,52 0,53 0,47 0,26 0,59 0,73 0,42
Liikevaihto segmenteittäin
Milj. € 1–3/
2015
4–6/
2015
7–9/
2015
10–12/
2015
1–3/
2016
4–6/
2016
7–9/
2016
10–12/
2016
Päivittäistavarakauppa 1 103 1 149 1 171 1 249 1 094 1 353 1 367 1 422
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 773 883 857 736 695 1 046 1 238 1 121
Autokauppa 210 190 170 177 225 214 190 221
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3 4 4 4 -1 -2 -3 1
Konserni yhteensä 2 082 2 227 2 203 2 166 2 013 2 610 2 792 2 765
Liikevoitto segmenteittäin
Milj. € 1–3/
2015
4–6/
2015
7–9/
2015
10–12/
2015
1–3/
2016
4–6/
2016
7–9/
2016
10–12/
2016
Päivittäistavarakauppa 35,2 115,8 45,0 53,4 30,2 44,1 44,8 -26,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa -144,7 61,5 36,8 -10,9 1,8 32,8 37,9 -11,7
Autokauppa 9,8 6,5 6,0 3,8 9,4 5,8 6,8 7,0
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,9 -8,0 -4,6 -7,1 -7,8 -14,7 -4,0 -9,5
Konserni yhteensä -103,6 175,8 83,1 39,3 33,5 68,0 85,5 -40,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Milj. € 1–3/
2015
4–6/
2015
7–9/
2015
10–12/
2015
1–3/
2016
4–6/
2016
7–9/
2016
10–12/
2016
Päivittäistavarakauppa 0,3 72,4 0,2 -1,0 -1,1 0,5 -4,4 -78,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa -130,4 27,0 1,0 -18,4 1,5 -5,1 -7,4 -26,1
Autokauppa - - - - - - - -0,6
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit - 0,0 -0,6 -0,5 0,9 -6,5 -0,9 1,1
Konserni yhteensä -130,1 99,4 0,7 -19,9 1,3 -11,1 -12,7 -103,6
Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin
Milj. € 1–3/
2015
4–6/
2015
7–9/
2015
10–12/
2015
1–3/
2016
4–6/
2016
7–9/
2016
10–12/
2016
Päivittäistavarakauppa 34,9 43,3 44,8 54,5 31,3 43,6 49,2 51,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa -14,2 34,5 35,8 7,5 0,3 37,9 45,3 14,4
Autokauppa 9,8 6,5 6,0 3,8 9,4 5,8 6,8 7,5
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,9 -8,0 -4,1 -6,7 -8,7 -8,2 -3,1 -10,5
Konserni yhteensä 26,5 76,4 82,5 59,1 32,3 79,1 98,2 63,3