Hae keskon vuosiraportista 2016

Tunnuslukujen laskentakaavat
Kannattavuus
Oman pääoman tuotto, % (Voitto/tappio ennen veroja − Tuloverot) x 100
Oma pääoma raportointijakson alun ja lopun keskiarvo
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, % (Voitto/tappio oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä ennen veroja − Tuloverot oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien verovaikutuksella) x 100
Oma pääoma raportointijakson alun ja lopun keskiarvo
Sidotun pääoman tuotto, % Liikevoitto x 100
(Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat − Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % Vertailukelpoinen liikevoitto x 100
(Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat − Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Käyttökate Liikevoitto + Poistot + Arvonalentumiset
Rahoitus ja taloudellinen asema
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100
(Taseen loppusumma − Saadut ennakot)
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100
Oma pääoma
Korolliset nettovelat Korolliset velat − Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat − Myytävissä olevat rahoitusvarat − Rahavarat
Korolliset nettovelat/käyttökate Korolliset nettovelat
Käyttökate
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake, laimennettu Tulos − Määräysvallattomien omistajien osuus
Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake, laimentamaton Tulos − Määräysvallattomien omistajien osuus
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Vertailukelpoinen tulos/osake, laimentamaton Tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä − Määräysvallattomien omistajien osuus
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osinko tuloksesta, % (Osinko/osake) x 100
(Tulos/osake)
Hinta/voitto-suhde (P/E) Tilinpäätöspäivän osakekurssi
(Tulos/osake)
Efektiivinen osinkotuotto-% (Osinko/osake) x 100
Tilinpäätöspäivän osakekurssi
Osakekannan markkina-arvo Tilinpäätöspäivän osakekurssi x Osakkeiden lukumäärä
Liiketoiminnan rahavirta/osake Liiketoiminnan rahavirta
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
A-osakkeen ja B-osakkeen tuotto Osakkeen kurssimuutos + Osinkotuotot vuosituottona