Hae keskon vuosiraportista 2016

Konsernin rahavirtalaskelma
Milj. € Liite 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen veroja 145,2 188,0
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot 137,6 127,6
Rahoitustuotot ja -kulut 1,0 7,1
Muut oikaisut 31 90,6 40,1
229,2 174,8
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys (-)/vähennys (+) -43,8 -1,8
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) 5,1 -43,9
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) -78,5 7,0
-117,2 -38,8
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -17,0 -17,6
Saadut korot 14,1 8,9
Saadut osingot 0,0 0,1
Maksetut verot -84,1 -38,9
Liiketoiminnan nettorahavirta 170,2 276,4
Investointien rahavirta
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 3 -427,5 -
Investoinnit pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltäviin sijoituksiin 31 - -11,0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 31 -277,4 -203,8
Tytäryhtiöiden myynnit vähennettynä luovutushetken rahavaroilla 31 160,9 -47,3
Osakkuus- ja yhteisyritysten pääoman palautus - 9,5
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 44,0 470,4
Myytävänä olevien rahoitusvarojen luovutustulot 0,4 -
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys (-)/vähennys (+) -1,5 -0,6
Investointien nettorahavirta -501,1 217,1
Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) 63,0 -58,6
Rahoitusleasingvelkojen maksut -3,6 -2,8
Korollisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) 2,0 1,8
Maksetut osingot -249,5 -156,1
Oman pääoman korotus 12,6 -
Omien osakkeiden hankinta -0,3 -
Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-)/vähennys (+) 364,5 -269,2
Muut erät 6,9 19,3
Rahoituksen nettorahavirta 195,6 -465,7
Rahavarojen ja lyhytaikaisten myytävissä olevien rahoitusvarojen muutos -135,3 27,8
Rahavarat ja lyhytaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat 1.1. 31 334,1 313,3
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos 2,1 -7,1
Rahavarat ja lyhytaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat 31.12. 31 200,8 334,1