Hae keskon vuosiraportista 2016

Konsernitilinpäätös (IFRS)
Konsernin tuloslaskelma
Milj. € Liite 1.1.–31.12.2016 % 1.1.–31.12.2015 %
Liikevaihto 2 10 180,4 100,0 8 678,9 100,0
Myytyjen suoritteiden hankintameno -8 718,7 -85,6 -7 540,4 -86,9
Bruttokate 1 461,7 14,4 1 138,5 13,1
Liiketoiminnan muut tuotot 4 5 699,0 6,9 800,4 9,2
Henkilöstökulut 6 30 -722,8 -7,1 -544,8 -6,3
Vuokrakulut -458,1 -4,5 -407,7 -4,7
Markkinointikulut -219,2 -2,2 -221,6 -2,6
Kiinteistöjen ja kauppapaikkojen ylläpito -129,0 -1,3 -105,4 -1,2
Tietojärjestelmäkulut -91,8 -0,9 -78,5 -0,9
Muut liikekulut 4 -231,4 -2,3 -249,6 -2,9
Poistot ja arvonalentumiset 11 12 -161,6 -1,6 -136,8 -1,6
Liikevoitto 146,8 1,4 194,6 2,2
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 7 15,0 0,1 10,4 0,1
Korkokulut ja muut rahoituskulut 7 -11,6 -0,1 -14,2 -0,2
Valuuttakurssierot 7 -4,4 -0,0 -3,3 -0,0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 7 -1,0 -0,0 -7,1 -0,1
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävistä sijoituksista -0,6 -0,0 0,6 0,0
Tulos ennen veroja 145,2 1,4 188,0 2,2
Tuloverot 8 -31,4 -0,3 -70,7 -0,8
Tilikauden tulos 113,8 1,1 117,4 1,4
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 98,6 101,6
Määräysvallattomille omistajille 15,3 15,7
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton € 10 0,99 1,03
Laimennusvaikutuksella oikaistu € 10 0,99 1,03
Konsernin laaja tuloslaskelma
Milj. € Liite 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015
Tilikauden tulos 113,8 117,4
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 9 17 -11,1 23,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 9 10,4 -17,4
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 9 2,4 -0,0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 9 0,5 1,1
Muut erät 9 -0,3 -0,3
Tilikauden laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 2,0 6,4
Tilikauden laaja tulos 115,8 123,8
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 100,8 118,9
Määräysvallattomille omistajille 15,0 4,9