Hae keskon vuosiraportista 2016

Konsernitase
Milj. € Liite 31.12.2016 % 31.12.2015 %
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11 1 150,4 1 282,1
Aineettomat hyödykkeet 12 430,5 168,4
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävistä sijoituksista 13 37 107,9 99,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat 23 32 15,1 15,3
Pitkäaikaiset saamiset 14 15 23 62,6 62,9
Laskennalliset verosaamiset 16 5,8 3,9
Eläkesaamiset 17 164,7 176,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 937,1 43,9 1 808,3 43,7
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 18 978,9 735,0
Korolliset saamiset 19 23 3,7 10,0
Myyntisaamiset 19 23 32 831,2 581,7
Tuloverosaamiset 19 23 21,2 2,0
Muut korottomat saamiset 19 23 198,6 114,6
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 23 32 93,3 374,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat 20 23 32 156,8 371,7
Rahavarat 141,3 141,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 424,9 55,0 2 330,5 56,3
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 21 45,7 1,0 0,5 0,0
Varat yhteensä 4 407,7 100,0 4 139,3 100,0
Milj. € Liite 31.12.2016 % 31.12.2015 %
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 22 197,3 197,3
Ylikurssirahasto 22 197,8 197,8
Muut rahastot 22 265,6 265,5
Muuntoerot 22 -23,7 -44,6
Arvonmuutosrahasto 22 3,2 0,2
Kertyneet voittovarat 1 389,0 1 547,1
2 029,1 46,0 2 163,4 52,3
Määräysvallattomien omistajien osuus 97,3 2,2 78,6 1,9
Oma pääoma yhteensä 2 126,3 48,2 2 241,9 54,2
Pitkäaikaiset velat
Korolliset pitkäaikaiset velat 23 24 32 358,7 258,3
Korottomat pitkäaikaiset velat 23 32 40,2 42,2
Laskennalliset verovelat 16 48,1 71,4
Eläkevelvoitteet 17 0,8 0,9
Varaukset 25 14,9 15,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä 462,5 10,5 388,4 9,4
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 23 32 156,0 180,8
Ostovelat 23 26 32 1 069,2 795,1
Muut korottomat velat 23 26 32 226,9 212,6
Tuloverovelat 23 26 32 8,7 31,4
Siirtovelat 23 26 32 316,2 251,3
Varaukset 25 41,0 37,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 818,0 41,2 1 509,0 36,5
Myytävissä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 0,8 0,0 - -
Velat yhteensä 2 281,3 51,8 1 897,3 45,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 407,7 100,0 4 139,3 100,0