Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 10. Osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten osakkeiden osakkeiksi muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus.
2016 2015
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, milj. € 98,6 101,6
Osakkeiden lukumäärä
Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo 99 248 794 99 113 741
Laimennettu ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo 99 248 794 99 113 741
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton € 0,99 1,03
Laimennusvaikutuksella oikaistu € 0,99 1,03