Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 12. Aineettomat hyödykkeet
2016
Milj. €
Liikearvo Tavaramerkit Muut aineettomat
hyödykkeet
Ennakko-
maksut
Yhteensä
2016
Hankintameno
Hankintameno 1.1. 101,6 70,9 229,5 8,4 410,3
Muuntoerot -0,0 1,8 2,3 4,1
Lisäykset 152,2 25,1 14,6 191,8
Yrityshankinnat 58,3 39,6 6,2 104,0
Yritysmyynnit -0,1 -9,8 -9,9
Vähennykset -10,5 -0,2 -10,7
Siirrot erien välillä -4,0 8,0 -10,7 -6,7
Hankintameno 31.12. 249,6 131,0 284,0 18,3 682,9
Kertyneet poistot ja arvonalennukset
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -60,6 -7,4 -174,0 0,0 -241,8
Muuntoerot 0,1 -0,4 -1,8 -2,1
Yritysmyyntien kertyneet poistot 0,1 3,8 3,9
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,6 10,5 11,1
Tilikauden poisto ja arvonalennukset -23,4 -23,4
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -59,7 -7,8 -184,9 0,0 -252,3
Kirjanpitoarvo 1.1. 41,0 63,5 55,5 8,4 168,4
Kirjanpitoarvo 31.12. 189,9 123,3 99,1 18,3 430,6
2015
Milj. €
Liikearvo Tavaramerkit Muut aineettomat
hyödykkeet
Ennakko-
maksut
Yhteensä
2015
Hankintameno
Hankintameno 1.1. 145,2 72,9 213,2 11,5 442,7
Muuntoerot 0,1 -2,0 -2,8 -0,0 -4,6
Lisäykset 19,1 6,5 25,6
Vähennykset -43,8 -4,4 -5,4 -53,6
Siirrot erien välillä 4,3 -4,2 0,1
Hankintameno 31.12. 101,6 70,9 229,5 8,4 410,3
Kertyneet poistot ja arvonalennukset
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -104,2 -7,8 -152,9 -264,8
Muuntoerot -0,1 0,5 2,4 2,8
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 43,8 1,8 45,6
Tilikauden poisto ja arvonalennukset -25,3 -25,3
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -60,6 -7,4 -174,0 0,0 -241,8
Kirjanpitoarvo 1.1. 41,0 65,1 60,4 11,5 177,9
Kirjanpitoarvo 31.12. 41,0 63,5 55,5 8,4 168,4
Muut aineettomat hyödykkeet sisältää muita pitkävaikutteisia menoja, joista 55,4 milj. euroa (33,4 milj. euroa) on ohjelmistoja ja lisenssejä.
Liikearvot ja aineettomat oikeudet segmenteittäin
Milj. € Tavaramerkit*
2016
Liikearvo
2016
Diskonttaus-
korko
(WACC)**
2016
Tavaramerkit*
2015
Liikearvo
2015
Diskonttaus-
korko
(WACC)**
2015
Päivittäistavarakauppa 76,1 6,0 - - -
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
Byggmakker, Norja 25,9 7,0 24,5 6,0
Onninen 58,3 55,1 7,1 - - -
Kesko Senukai, Baltia 20,5 7,0 18,3 7,0
K-rauta Rus, Venäjä 14,5 11,0 14,6 11,4
Indoor, Suomi 39,1 4,1 7,0 39,1 4,1 6,0
Autokauppa 19,7 7,0 0,2
Yhteensä 123,3 189,9 63,5 37,2
* aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika
** verojen jälkeen, korkoa käytetty arvonalentumistestauksessa
Rahavirtaa tuottavat yksiköt on määritelty raportoitavia segmenttejä alhaisemmalle tasolle autokauppaa lukuunottamatta. Yksiköt on määritelty ketjutasolle. Konekeskon Yamarin-liiketoimintaan liittyvä liikearvo, 3,8 milj. euroa, on esitetty myytävissä olevina pitkäaikaisina omaisuuserinä.
Taloudellinen vaikutusaika on arvioitu rajoittamattomaksi aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvien tavaramerkkien (brändit) osalta, koska niiden on arvioitu vaikuttavan rahavirtojen kerryttämiseen määrittelemättömän ajan. Arvio perustuu siihen, että ei ole ennakoitavissa rajaa sille ajanjaksolle, jona aikana nämä tavaramerkit kerryttävät rahavirtaa konsernille. Tavaramerkit sisältyvät yrityshankintojen yhteydessä hankittuihin omaisuuseriin.
Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta ja aina, kun on viitteitä arvonalentumisesta.
Liikearvojen ja aineettomien hyödykkeiden arvonalennustestaus
Rahavirtaa tuottavan yksikön liiketoiminnasta kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu arvonalennustestauksessa käyttöarvolaskelmiin. Näissä laskelmissa ennakoidut rahavirrat perustuvat johdon hyväksymiin taloudellisiin suunnitelmiin, jotka kattavat kolmen vuoden ajanjakson. Suunnitelmien tärkeimmät olettamukset ovat kokonaismarkkinoiden kasvu- ja kannattavuuskehitys, kauppapaikkaverkoston muutokset, tuote- ja palveluvalikoima, hinnoittelu sekä liiketoiminnan kustannusten kehitys. Tämän ajanjakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu 1,0−4,0 %:n (1,0−4,0 %) kasvuennusteen mukaan maakohtaiset erot huomioiden.
Diskonttauskorkona on käytetty segmenteittäin ja maittain määritettyä pääoman tuottovaatimusta (WACC) verojen jälkeen, jota oikaistaan testauksen yhteydessä verovaikutuksella. Tuottovaatimuksen laskentakomponentit ovat riskitön tuottoprosentti, markkinariskipreemio, toimialakohtainen betakerroin, tavoitepääomarakenne, vieraan pääoman kustannus sekä maariskit. Laskentaparametrien päivityksen seurauksena diskonttauskorot laskivat edellisvuoteen verrattuna Venäjällä ja nousivat Norjassa ja Suomessa.
Arvonalentumistappiot
Tilikausien 2016 ja 2015 aikana liikearvoihin ja aineettomiin oikeuksiin ei ole kohdistunut arvonalennuksia.
Herkkyysanalyysi
Keskeiset muuttujat arvonalennustestauksessa ovat käyttökateprosentti ja diskonttauskorko. Herkimmät oletuksissa tapahtuville muutoksille ovat rakentamisen ja talotekniikan kaupan Byggmakker-liiketoimintaan liittyvä tuotemerkki ja Venäjän liiketoimintaan liittyvä liikearvo. Näissä yli 0,3 % - 0,5 % -yksikön aleneminen käyttökatteen residuaalissa aiheuttaisi arvonalennustilanteen. Arvioitaessa muita rahavirtaa tuottavia yksiköitä johdon arvioiden mukaan minkään keskeisen muuttujan ennakoitavissa oleva muutos ei johtaisi tilanteeseen, jossa yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä alittaisi sen kirjanpitoarvon.