Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 19. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset
Milj. € 2016 2015
Korolliset saamiset
Rahoitusleasingsaamiset 0,3 2,7
Korolliset laina- ja muut saamiset 3,4 7,3
Korolliset saamiset yhteensä 3,7 10,0
Myyntisaamiset 831,2 581,7
Tuloverosaamiset 21,2 2,0
Muut korottomat saamiset
Korottomat laina- ja muut saamiset 24,5 19,6
Siirtosaamiset 174,1 95,0
Muut korottomat saamiset yhteensä 198,6 114,6
Yhteensä 1 054,6 708,3
Myyntisaamisista on kirjattu luottotappioiksi tuloslaskelmaan yhteensä 6,7 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Luottoriskiä on kuvattu tarkemmin liitteessä 32.
Siirtosaamiset muodostuvat pääasiassa ostojen jaksotuksista.
Lyhytaikaisten myynti- ja lainasaamisten sekä lyhytaikaisten korollisten saamisten käyvän arvon oletetaan vastaavan niiden kirjanpitoarvoa saamisten lyhyen maturiteetin johdosta.