Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 2. Segmentti-informaatio
Konsernin raportoitavat segmentit muodostuvat konsernin toimialoista, jotka ovat päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa sekä autokauppa.
Segmentti-informaatio raportoidaan ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle toimitettavan sisäisen raportoinnin kanssa yhdenmukaisella tavalla. Ylimpänä operatiivisena päätöksentekijänä, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmenteille, toimii konsernijohtoryhmä. Raportoitavien toimintasegmenttien liikevaihto muodostuu päivittäistavarakaupasta, rakentamisen ja talotekniikan kaupasta sekä autokaupasta. Segmenttien välinen myynti tapahtuu markkinahintaan.
Konsernijohtoryhmä arvioi segmenttien tulosta liikevoiton, vertailukelpoisen liikevoiton ja sidotun pääoman tuoton perusteella. Poikkeukselliset, tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä ja ne on kohdistettu segmenteille. Konsernissa luokitellaan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi eriksi kiinteistöjen, osakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot ja -tappiot, arvonalennukset sekä merkittävät liiketoimintojen lopettamiskulut ja uudelleenjärjestelyt. Myyntivoitot on esitetty tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa ja myyntitappiot liiketoiminnan muissa kuluissa. Muilta osin johtoryhmän tulosseuranta vastaa kaikilta osin IFRS-raportointia. Rahoitustuottoja ja -kuluja ei kohdisteta segmenteille, sillä konsernirahoitus hallinnoi konsernin rahavaroja ja rahoitusvelkoja. Konsernin sisäisinä kauppoina tehtyjen valuuttatermiinien käypien arvojen muutokset raportoidaan osana liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja niiltä osin, kun ne suojaavat segmenttien valuuttariskiä.
Segmentin sidotun pääoman varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, jotka voidaan perustellusti kohdistaa segmenteille. Sidotun pääoman varat sisältävät aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet, osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävissä sijoituksissa ja muut sijoitukset, eläkesaamiset, vaihto-omaisuuden, myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset, korolliset saamiset sekä myytävänä olevat omaisuuserät. Sidotun pääoman velat sisältävät ostovelat, osuuden muista korottomista veloista ja varaukset. Konsernin kiinteistövarat ja niistä aiheutuvat tuotot ja kulut on kohdistettu segmenteille.
Sidottuun pääomaan eivät sisälly laskennalliset verosaamiset ja -velat, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat valuuttatermiinien taseeseen merkittyä käypää arvoa lukuun ottamatta, myytävissä olevat rahoitusvarat, rahavarat eivätkä korolliset velat.
Päivittäistavarakauppa
Päivittäistavarakauppa käsittää päivittäistavaroiden tukkukaupan ja yritysasiakaskaupan Suomessa. Ruokakesko harjoittaa liiketoimintaa K-kauppias-liiketoimintamallilla. Päivittäistavarakaupan Venäjän liiketoiminta myytiin 30.11.2016. Suomen Lähikauppa Oy:n oston myötä Ruokakesko toimii itse vähittäiskauppiaana Suomessa. Siwojen ja Valintatalojen muuttaminen K-Marketeiksi aloitettiin toukokuussa 2016 ja vuoden loppuun mennessä muutettuja kauppoja oli 223. Suomen Lähikauppa Oy:n nimi muutettiin syksyllä 2016 K-Market Oy:ksi. Suomessa on noin 900 K-kauppias-liiketoimintamallilla toimivaa K-ruokakauppaa, joista muodostuvat ruokakaupan vähittäiskauppaketjut K-citymarket, K-supermarket ja K-market. Ruokakesko johtaa kaupoista muodostuvien ketjujen toimintaa. Ketjutoiminnalla varmistetaan parempi kilpailukyky ja K-kauppiaille vahvat edellytykset tavaroiden hankintaan, valikoiman muodostamiseen, markkinointiin ja hintakilpailuun. Ruokakeskon tytäryhtiö Kespro Oy harjoittaa hotelli-, ravintola- ja catering -toimialan (HoReCa) päivittäistavaroiden tukkukauppaa Suomessa. K-citymarketin käyttötavarakauppa toimii käyttötavaroiden vähittäismyyjänä Suomessa.
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa toimii tukku-, vähittäis- ja yritysasiakaskaupassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Puolassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Rauta- ja sisustuskaupassa Kesko vastaa ketjujen konsepteista, markkinoinnista, hankinta- ja logistiikkapalveluista ja kauppapaikkaverkostosta kaikissa toimintamaissa sekä kauppiasresursseista Suomessa. Konserni toimii itse vähittäiskauppiaana Ruotsissa, Baltiassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Vähittäiskauppaketjut ovat K-rauta, Rautia, Byggmakker (Norja), K-Senukai (Baltia) ja OMA (Valko-Venäjä). Rauta- ja sisustuskaupat palvelevat sekä kuluttaja- että ammattiasiakkaita. Kesko Oyj:n osti 1.6.2016 yritysasiakaskauppaan erikoistuneen Onninen Oy:n. Onninen on Itämeren alueen ja Skandinavian johtavia LVI- ja sähkötuotteiden ja -palveluiden tarjoajia. Yritysasiakaskauppaan erikoistuneella konsernilla on noin 150 toimipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Baltian maissa sekä Venäjällä. Keskon liiketoiminta laajenee LVI- ja sähkötuoteryhmissä, ja se pystyy palvelemaan paremmin erityisesti urakoitsija-asiakkaita.
Lisäksi raportointisegmenttiin kuuluu maatalous- ja konekauppa Suomessa, konekauppa Baltiassa, vapaa-ajankauppa Suomessa sekä huonekalukauppa. Huonekalukaupan ketjuina toimivat Suomessa ja Baltiassa Asko ja Sotka. Vapaa-ajankauppaan kuuluvat Intersport ja Budget Sport sekä Kookenkä. Intersport harjoittaa urheiluvälinekauppaa Suomessa. Maatalous- ja konekauppa sisältää K-maatalouden ja Konekeskon toiminnot. Konekauppa on maarakennus-, ympäristö- ja maatalouskoneiden sekä vapaa-ajankoneiden maahantuontiin ja kauppaan erikoistunut palveluyritys.
Autokauppa
Autokauppa käsittää VV-Auton liiketoiminnot. VV-Auto toimii Volkswagen-, Audi- ja Seat-henkilöautojen sekä Volkswagen-ja MAN hyötyautojen maahantuojana ja markkinoijana Suomessa. VV-Auto harjoittaa myös autojen vähittäiskauppaa ja tarjoaa jälkimarkkinointipalveluja omissa vähittäiskauppaliikkeissään. Joulukuussa 2016 VV-Auto hankki Oy Autocarrera Ab:n, jonka myötä Porschen maahantuonti ja jälleenmyynti siirtyivät VV-Autolle.
Yhteiset toiminnot
Yhteiset toiminnot sisältävät konsernille yhteisiä tukitoimintoja.
Segmentti-informaatio 2016
Tulos
Milj. € Päivittäis-
tavara-
kauppa
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Auto-
kauppa
Yhteiset
toiminnot
Yhteensä
Segmentin liikevaihto 5 235,6 4 100,3 849,2 123,4 10 308,5
josta sisäistä -10,1 -11,2 -0,2 -106,7 -128,1
Liikevaihto konsernin ulkopuolelta 5 225,5 4 089,2 849,0 16,8 10 180,4
Segmentin muut tuotot 527,2 169,6 4,4 10,8 712,0
josta sisäistä -5,7 -8,8 1,5 -13,0
Liiketoiminnan muut tuotot konsernin ulkopuolelta 521,5 160,8 4,4 12,2 699,0
Poistot -73,0 -48,5 -9,0 -7,1 -137,6
Arvonalentumiset -0,4 -17,6 -6,0 -24,0
Liikevoitto 93,0 60,8 28,9 -36,0 146,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -82,9 -37,2 -0,6 -5,5 -126,2
Vertailukelpoinen liikevoitto 175,9 97,9 29,5 -30,5 272,9
Rahoitustuotot ja -kulut -1,0
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävistä sijoituksista -0,6
Tulos ennen veroja 145,2
Varat ja velat
Milj. € Päivittäis-
tavara-
kauppa
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Auto-
kauppa
Yhteiset
toiminnot
Elimi-
noinnit
Yhteensä
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 791,5 661,6 95,9 28,9 2,9 1 580,9
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävissä sijoituksissa ja muut sijoitukset 4,8 1,5 0,0 117,4 -0,6 123,0
Eläkesaamiset 40,6 16,2 107,9 164,7
Vaihto-omaisuus 233,3 601,4 144,1 -0,0 978,9
Myyntisaamiset 294,5 486,6 51,1 14,8 -15,9 831,2
Muut korottomat saamiset 64,7 106,5 9,2 56,3 -15,0 221,6
Korolliset saamiset 0,8 2,9 0,0 60,8 64,5
Myytävänä olevat omaisuuserät 2,6 42,7 0,5 45,7
Sidottuun pääomaan sisältyvät varat 1 432,9 1 919,5 300,3 386,5 -28,7 4 010,5
Kohdistamattomat erät
Laskennalliset verosaamiset 5,8
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 93,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat 156,8
Rahavarat 141,3
Varat yhteensä 1 432,9 1 919,5 300,3 386,5 -28,7 4 407,7
Ostovelat 516,9 539,8 21,3 4,5 -13,4 1 069,2
Muut korottomat velat 229,6 212,3 76,3 59,5 -15,5 562,2
Varaukset 6,1 10,5 37,9 1,4 55,8
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0,8 0,8
Sidottuun pääomaan sisältyvät velat 752,6 763,5 135,4 65,4 -28,8 1 688,1
Kohdistamattomat erät
Korolliset velat 514,6
Muut korottomat velat 30,6
Laskennalliset verovelat 48,1
Velat yhteensä 752,6 763,5 135,4 65,4 -28,8 2 281,3
Sidottu pääoma yhteensä 31.12. 680,3 1 156,1 164,8 321,1 0,2 2 322,4
Sidottu pääoma keskimäärin 827,6 1 000,4 123,9 337,8 -2,2 2 287,5
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 21,3 9,8 23,8 -9,0 11,9
Investoinnit 238,1 451,7 41,4 14,9 -3,0 743,1
Henkilöstön lukumäärä 31.12. 10 338 15 630 817 871 27 656
Henkilökunta keskimäärin 8 200 12 744 780 752 22 476
Segmentti-informaatio 2015
Tulos
Milj. € Päivittäis-
tavara-
kauppa
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Auto-
kauppa
Yhteiset
toiminnot
Yhteensä
Segmentin liikevaihto 4 672,9 3 249,8 747,9 129,4 8 799,9
josta sisäistä -15,4 -0,6 -0,4 -104,6 -121,0
Liikevaihto konsernin ulkopuolelta 4 657,5 3 249,1 747,5 24,8 8 678,9
Segmentin muut tuotot 607,9 187,6 4,3 14,7 814,5
josta sisäistä -6,1 -10,0 0,0 2,0 -14,1
Liiketoiminnan muut tuotot konsernin ulkopuolelta 601,9 177,6 4,3 16,7 800,4
Poistot -69,1 -44,6 -8,0 -5,8 -127,6
Arvonalentumiset -0,0 -9,2 -9,2
Liikevoitto 249,4 -57,2 26,1 -23,7 194,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 71,9 -120,8 -1,0 -49,9
Vertailukelpoinen liikevoitto 177,5 63,6 26,1 -22,7 244,5
Rahoitustuotot ja -kulut -7,1
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävistä sijoituksista 0,6
Tulos ennen veroja 188,0
Varat ja velat
Milj. € Päivittäis-
tavara-
kauppa
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Auto-
kauppa
Yhteiset
toiminnot
Elimi-
noinnit
Yhteensä
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 788,3 523,7 75,7 60,0 2,9 1 450,5
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävissä sijoituksissa ja muut sijoitukset 4,7 0,2 0,0 110,2 -0,6 114,5
Eläkesaamiset 40,6 16,3 119,5 176,4
Vaihto-omaisuus 211,9 382,3 140,9 -0,0 735,0
Myyntisaamiset 284,5 256,6 43,4 11,3 -14,1 581,7
Muut korottomat saamiset 50,5 60,7 4,1 24,2 -21,0 118,5
Korolliset saamiset 3,8 3,8 0,3 63,1 71,0
Myytävänä olevat omaisuuserät 0,5 0,5
Sidottuun pääomaan sisältyvät varat 1 384,3 1 243,5 264,4 388,8 -32,8 3 248,1
Kohdistamattomat erät
Laskennalliset verosaamiset 3,9
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 374,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat 371,7
Rahavarat 141,2
Varat yhteensä 1 384,3 1 243,5 264,4 388,8 -32,8 4 139,3
Ostovelat 424,4 355,3 17,4 7,7 -9,8 795,1
Muut korottomat velat 233,5 131,3 69,2 88,8 -15,7 507,2
Varaukset 4,0 16,6 31,9 0,9 53,4
Sidottuun pääomaan sisältyvät velat 661,9 503,3 118,6 97,5 -25,4 1 355,7
Kohdistamattomat erät
Korolliset velat 439,1
Muut korottomat velat 31,2
Laskennalliset verovelat 71,4
Velat yhteensä 661,9 503,3 118,6 97,5 -25,4 1 897,3
Sidottu pääoma yhteensä 31.12. 722,4 740,3 145,8 291,3 -7,4 1 892,4
Sidottu pääoma keskimäärin 871,4 823,0 103,7 292,2 -7,1 2 083,2
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 20,4 7,7 25,2 11,7
Investoinnit 128,9 55,3 16,0 18,5 -0,2 218,5
Henkilöstön lukumäärä 31.12. 8 364 12 270 783 518 21 935
Henkilökunta keskimäärin 6 420 11 269 780 487 18 955
Konserninlaajuiset tiedot
Konserni toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Päivittäistavarakauppa toimii Suomessa ja toimi vuoden 2016 marraskuun loppuun asti Venäjällä. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Puolassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä ja autokauppa Suomessa.
Liikevaihto, varat, investoinnit ja henkilöstö on esitetty sijainnin mukaan jaoteltuna. Muut maat sisältää Venäjän, Valko-Venäjän ja Puolan.
2016
Milj. €
Suomi Muut
Pohjois-
maat
Baltian
maat
Muut Elimi-
noinnit
Yhteensä
Liikevaihto 8 133,6 899,6 661,8 502,7 -17,4 10 180,4
Varat 3 035,7 332,5 258,9 383,3 4 010,5
Investoinnit 630,1 3,1 24,7 85,2 743,1
Henkilöstö keskimäärin 10 714 1 327 4 597 5 838 22 476
2015
Milj. €
Suomi Muut
Pohjois-
maat
Baltian
maat
Muut Elimi-
noinnit
Yhteensä
Liikevaihto 7 056,8 627,2 584,1 426,8 -16,0 8 678,9
Varat 2 357,1 182,3 216,3 492,5 3 248,1
Investoinnit 130,6 4,2 4,1 79,6 218,5
Henkilöstö keskimäärin 8 300 988 4 508 5 160 18 955
Liikevaihto muodostuu lähes kokonaisuudessaan tavaroiden myynnistä. Palvelujen myynnin määrä on vähäinen.
Kesko-konsernilla ei ole yksittäisiä asiakkaita, joilta saadun tuoton määrä ylittäisi 10 % koko Kesko-konsernin tuotoista.