Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 20. Lyhytaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat
Milj. € 2016 2015
Kirjanpitoarvo 1.1. 371,7 271,7
Muutokset -215,7 99,8
Käyvän arvon muutokset 0,7 0,2
Kirjanpitoarvo 31.12. 156,8 371,7
Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältävät lyhytaikaisia sijoituksia yritystodistuksiin, pankkien sijoitustodistuksiin ja muihin korkoinstrumentteihin. Erän jakautumista on kuvattu tarkemmin liitteessä 32.