Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 23. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin
Arvot 31.12.2016
Tase-erä, milj. € Käypään
arvoon
tulos-
vaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat
Lainat ja
muut
saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitusvarat
Jaksotettuun
hankinta-
menoon
kirjattavat rahoitusvelat
Suojaus-
laskennan
alaiset johdannaiset
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15,1 15,1 15,1
Pitkäaikaiset korottomat saamiset 1,8 1,8 1,8
Johdannaiset 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 58,1 58,1 58,1
Johdannaiset 2,7 2,7 2,7
Pitkäaikaiset korolliset saamiset yhteensä 58,1 2,7 60,8 60,8
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 59,9 15,1 2,7 77,8 77,8
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset* 1 028,0 1 028,0 1 028,0
Johdannaiset 1,5 0,2 1,7 1,7
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset yhteensä* 1,5 1 028,0 1 029,7 1 029,7
Korolliset saamiset 3,7 3,7 3,7
Käypään arvoon tulosvaik. kirj. rah.varat 93,3 93,3 93,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat 156,8 156,8 156,8
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 94,8 1 031,7 156,8 0,0 1 283,5 1 283,5
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 94,8 1 091,6 171,9 2,7 1 361,3 1 361,3
Tase-erä, milj. € Käypään
arvoon
tulos-
vaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat
Lainat ja
muut
saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitusvarat
Jaksotettuun
hankinta-
menoon
kirjattavat rahoitusvelat
Suojaus-
laskennan
alaiset johdannaiset
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset pitkäaikaiset velat 358,7 358,7 364,8
Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä 358,7 358,7 364,8
Korottomat pitkäaikaiset velat 39,6 39,6 39,6
Johdannaiset 0,6 0,6 0,6
Korottomat pitkäaikaiset velat yhteensä 39,6 0,6 40,2 40,2
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 398,2 0,6 398,8 405,0
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lyhyaikaiset korolliset velat 156,0 156,0 156,1
Lyhyaikaiset korolliset velat yhteensä 156,0 156,0 156,1
Ostovelat 1 053,7 1 069,2 1 069,2
Muut korottomat velat** 205,7 190,2 190,2
Johdannaiset 1,3 1,3 1,3
Muut korottomat velat yhteensä** 205,7 1,3 191,6 191,6
Siirtovelat* 311,7 311,7 311,7
Johdannaiset 4,6 4,6 4,6
Siirtovelat yhteensä* 4,6 311,7 316,2 316,2
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 4,6 1 727,1 1,3 1 733,0 1 733,1
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 4,6 2 125,3 1,9 2 131,8 2 138,1
Arvot 31.12.2015
Tase-erä, milj. € Käypään
arvoon
tulos-
vaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat
Lainat ja
muut
saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitusvarat
Jaksotettuun
hankinta-
menoon
kirjattavat rahoitusvelat
Suojaus-
laskennan
alaiset johdannaiset
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15,3 15,3 15,3
Pitkäaikaiset korottomat saamiset 1,9 1,9 1,9
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 59,1 59,1 59,1
Johdannaiset 2,0 2,0 2,0
Pitkäaikaiset korolliset saamiset yhteensä 59,1 2,0 61,1 61,1
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 61,0 15,3 2,0 78,2 78,2
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset* 687,9 687,9 687,9
Johdannaiset 8,4 8,4 8,4
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset yhteensä* 8,4 687,9 696,3 696,3
Korolliset saamiset 7,0 7,0 7,0
Johdannaiset 2,9 2,9 2,9
Korolliset saamiset yhteensä 7,0 2,9 10,0 10,0
Käypään arvoon tulosvaik. kirj. rah.varat 374,2 374,2 374,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat 371,7 371,7 371,7
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 382,6 694,9 371,7 2,9 1 452,2 1 452,2
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 382,6 755,9 387,0 4,9 1 530,4 1 530,4
Tase-erä, milj. € Käypään
arvoon
tulos-
vaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat
Lainat ja
muut
saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitusvarat
Jaksotettuun
hankinta-
menoon
kirjattavat rahoitusvelat
Suojaus-
laskennan
alaiset johdannaiset
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset pitkäaikaiset velat 258,3 258,3 269,5
Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä 258,3 258,3 269,5
Korottomat pitkäaikaiset velat 38,7 38,7 38,7
Johdannaiset 3,5 3,5 3,5
Korottomat pitkäaikaiset velat yhteensä 38,7 3,5 42,2 42,2
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 297,0 3,5 300,5 311,7
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lyhyaikaiset korolliset velat 180,8 180,8 181,7
Johdannaiset 0,0 0,0 0,0
Lyhyaikaiset korolliset velat yhteensä 180,8 0,0 180,8 181,7
Ostovelat 795,1 795,1 795,1
Muut korottomat velat** 170,6 170,6 170,6
Johdannaiset 3,7 3,7 3,7
Muut korottomat velat yhteensä** 170,6 3,7 174,3 174,3
Siirtovelat* 242,7 242,7 242,7
Johdannaiset 8,6 8,6 8,6
Siirtovelat yhteensä* 8,6 242,7 251,3 251,3
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 8,6 1 389,2 3,7 1 401,5 1 402,4
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 8,6 1 686,1 7,2 1 702,0 1 714,1
* Ei sisällä tuloverosaamisia 21,2 (2,0) milj. euroa ja tuloverovelkoja 9,0 (31,4) milj. euroa.
** Ei sisällä saatuja ennakkomaksuja 35,3 (38,2) milj. euroa.
Lainojen käyvät arvot on laskettu tulevien kassavirtojen nykyarvon perusteella käyttäen tilinpäätöspäivän markkinakorkoja 0,1% − 1,5 %. Lyhytaikaisten korollisten velkojen käypä arvo on arvioitu olevan lähellä niiden tasearvoa. Pitkäaikaisten saamisten maturiteettijakautuma on esitetty liitteessä 14 ja pitkäaikaisten lainojen liitteessä 32.