Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 3. Yrityshankinnat ja myydyt omaisuuserät
Yrityshankinnat
Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakesko Oy osti 12.4.2016 Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta. Kesko Oyj osti 1.6.2016 Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä. VV-Auto Group Oy osti 1.12.2016 Oy Autocarrera Ab:n koko osakekannan, jonka myötä VV-Autolle siirtyi Porschen maahantuonti- ja jälleenmyyntioikeudet.
Suomen Lähikauppa
Milj. e
Onninen-konserni
Milj. e
Oy Auto-carrera Ab
Milj. e
Maksettu vastike 54 364 27
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen käyvät arvot hankintahetkellä
Aineettomat hyödykkeet 5 94 2
Aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset 33 21 1
Vaihto-omaisuus 33 227 9
Saamiset 12 238 4
Laskennallinen verosaaminen 22 3 -
Rahat ja pankkisaamiset 8 17 0
Varat yhteensä 113 599 16
Ostovelat, muut velat, varaukset 134 275 7
Laskennallinen verovelka 0 16 1
Velat yhteensä 134 291 8
Hankittu nettovarallisuus yhteensä -22 309 8
Liikearvo 76 55 19
Hankinnan rahavirtavaikutus
Maksettu vastike -54 -364 -25
Hankitut rahavarat 8 17 0
Hankinnan rahavirtavaikutus -46 -347 -25
Suomen Lähikauppa Oy
Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakesko Oy osti 12.4.2016 Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta oli 54 milj. euroa.
Suomen Lähikauppa on keskittynyt lähellä asiakkaita sijaitseviin päivittäistavarakauppoihin. Yrityskauppa tukee Keskon strategiaa, jonka yksi painopistealue on lähikauppaverkoston kasvattaminen ja uudistaminen.
Edellä olevissa taulukoissa on esitetty tiivistelmä Tritonille maksetusta vastikkeesta, Kesko-konsernille hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä sekä yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta.
Hankinnasta syntyvä liikearvo, 76 milj. euroa, heijastaa synergiaetuja, joita odotetaan realisoituvan erityisesti hankinnasta ja logistiikasta, markkinoinnista, kauppapaikkaverkoston kehityksestä, tietojärjestelmäkuluista sekä hallinnosta. Kesko arvioi saavansa yrityskaupasta synergiahyötyjä käyttökatetasolla (EBITDA) yli 30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2018 alkaen. Synergiahyötyjen saavuttaminen edellyttää konversiokustannuksia Suomen Lähikaupalta hankittujen kauppojen uudistamiseen. Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavina uudelleenjärjestelykuluina käsiteltävät kauppojen ja verkoston muutoskustannukset ovat vuosina 2016-2018 yhteensä noin 30 milj. euroa. Hankinnassa syntynyt liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.
Tammi-joulukuun 2016 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kuluja 1,2 milj. euroa, joista merkittävimpänä varainsiirtovero 0,6 milj. euroa. Kulut on esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.
Suomen Lähikaupan vaikutus huhti-joulukuun liikevaihtoon oli 575 milj. euroa. Vaikutus huhti-joulukuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -7,4 milj. euroa ja synergiahyödyt huomioiden -3,2 milj. euroa. Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2016, olisi vaikutus konsernin liikevaihtoon ollut johdon arvioiden mukaan noin 795 milj. euroa. Vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon olisi ollut -17 milj. euroa. Liikevaihtoa ja vertailukelpoista liikevoittoa määritettäessä johto arvioi, että käypien arvojen kirjaukset hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2016.
Onninen Oy
Kesko Oyj osti 1.6.2016 Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta oli 364 milj. euroa.
Onninen on Itämeren alueen ja Skandinavian johtavia LVI- ja sähkötuotteiden ja -palveluiden tarjoajia. Yritysasiakaskauppaan erikoistuneella konsernilla on noin 140 toimipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Baltian maissa sekä Venäjällä. Keskon liiketoiminta laajenee LVI- ja sähkötuoteryhmissä, ja se pystyy palvelemaan paremmin erityisesti urakoitsija-asiakkaita. Tämän lisäksi Kesko saa uusia asiakkuuksia infra- ja teollisuusasiakasryhmistä.
Edellä olevissa taulukoissa on esitetty tiivistelmä Onvest Oy:lle maksetusta vastikkeesta, Kesko-konsernille hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä sekä yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta.
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä 94 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten tasearvo vastaa niiden käypää arvoa.
Hankinnasta syntyvä liikearvo, 55 milj. euroa, heijastaa synergiaetuja, joita odotetaan realisoituvan pääosin yhteisiä asiakkuuksia hyödyntämällä, hankinnassa ja logistiikassa, kauppapaikkaverkoston kehityksessä sekä ICT:ssä ja hallinnossa. Kesko arvioi saavansa yrityskaupasta synergiaetuja käyttökatetasolla (EBITDA) noin 30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2020 alkaen. Synergiahyötyjen saavuttaminen edellyttää investointeja sekä kertaluonteisia kustannuksia. Synergiaetujen yhteenlasketun nettokassavirtavaikutuksen arvioidaan olevan noin 25 milj. euroa positiivinen vuosina 2016-2019. Hankinnassa syntynyt liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.
Tammi-joulukuun 2016 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kuluja 6,8 milj. euroa, joista merkittävimpänä varainsiirtovero 5,8 milj. euroa. Kulut on esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.
Onnisen vaikutus kesä-joulukuun liikevaihtoon oli 908 milj. euroa. Vaikutus vertailukelpoiseen kesä-joulukuun liikevoittoon oli 18,2 milj. euroa, jota rasitti vaihto-omaisuuden käyvän arvon kohdistusten kulukirjaukset 5,1 milj. euroa. Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2016, olisi vaikutus konsernin liikevaihtoon ollut johdon arvioiden mukaan noin 1 500 milj. euroa. Vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon olisi ollut 17,7 milj. euroa. Liikevaihtoa ja vertailukelpoista liikevoittoa määritettäessä johto arvioi, että käypien arvojen kirjaukset hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2016.
Oy Autocarrera Ab
Joulukuussa Kesko Oyj:n tytäryhtiö VV-Auto Group Oy osti Oy Autocarrera Ab:n koko osakekannan. Kaupan myötä Porschen maahantuonti ja jälleenmyynti siirtyivät VV-Autolle. Osakekauppana toteutetun yritysoston kauppahinta oli 27 milj. euroa.
Edellä olevissa taulukoissa on esitetty tiivistelmä myyjille maksetusta vastikkeesta, Kesko-konsernille hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä sekä yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta.
Hankinnasta syntyvä liikearvo, 19 milj. euroa, heijastaa synergiaetuja ja kasvupotentiaalia, joita odotetaan realisoituvan Porschen kasvattaessa VV-Auton autovalikoimaa. Hankinta tuo myös synergiaetuja autokaupan prosesseissa kuten hankinnat, kauppapaikkaverkosto, logistiikka, ICT ja hallinto. Hankinnassa syntynyt liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.
Joulukuun tulokseen sisältyy yrityshankinnasta syntyneitä kuluja 0,6 milj. euroa, joista merkittävimpänä on varainsiirtovero 0,4 milj. euroa.
AutoCarreran vaikutus joulukuun liikevaihtoon oli 4,4 milj. euroa. Vaikutus joulukuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -0,0 milj. euroa, jota rasitti vaihto-omaisuuden käyvän arvon kohdistusten kulukirjaukset 0,1 milj. euroa. Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2016, olisi vaikutus konsernin liikevaihtoon ollut johdon arvioiden mukaan noin 45 milj. euroa. Vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon olisi ollut 2,2 milj. euroa. Liikevaihtoa ja vertailukelpoista liikevoittoa määritettäessä johto arvioi, että käypien arvojen kirjaukset hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2016.
Vuonna 2015 Kesko-konsernilla ei ollut liiketoimintojen yhdistämisinä käsiteltäviä yrityshankintoja.
Myydyt omaisuuserät
Heinäkuussa 2016 Kesko myi OOO Johastonin osakkeet ja luopui samalla Intersport-liiketoiminnasta Venäjällä.
Marraskuussa 2016 Kesko myi päivittäistavarakaupan liiketoiminnan Venäjällä Lenta Ltd:lle. Yrityskaupan kokonaiskauppahinta oli noin 178 milj. euroa ja siitä kirjattiin 69 milj. euron vertailukelpoisuuteen vaikuttava myyntitappio.
Vuonna 2015 Kesko myi tavarataloketju Anttila Oy:n saksalaiselle pääomasijoittajalle 4K INVESTILLE yhden miljoonan euron kauppahinnalla. Kaupan toteutumispäivä oli 16.3.2015. Kaupasta kirjattiin 130 milj. euron vertailukelpoisuuteen vaikuttava myyntitappio.
Vuonna 2015 Kesko, AMF Pensionsförsäkring ja Ilmarinen perustivat yhteisen kiinteistösijoitusyhtiön. Kesko myi perustetulle yhteisyritykselle kauppapaikkojaan sekä Suomesta että Ruotsista. Kaupasta kirjattiin 75,6 milj. euron vertailukelpoisuuteen vaikuttava myyntivoitto.
Lisäksi Kesko myi vuonna 2015 neljä kiinteistöä Keskon Eläkekassalle. Kaupasta kirjattiin vertailukelpoisuuteen vaikuttava myyntivoitto 22,9 milj. euroa.