Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 30. Osakeperusteiset maksut
Osakepalkkiojärjestelmä
Keskolla on kaksi yhtiön hallituksen päättämää konsernin johtoon kuuluville ja nimetyille muille avainhenkilöille suunnattua osakepalkkiojärjestelmää, järjestelmä 2011−2013 ja järjestelmä 2014−2016. Kussakin osakepalkkiojärjestelmässä voidaan antaa kolmen vuoden aikana yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta.
Kummassakin osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013 sekä 2014, 2015 ja 2016. Keskon hallitus päättää kunkin ansaintajakson ansaintakriteerit, kohderyhmän ja osakepalkkion enimmäismäärät erikseen palkitsemisvaliokunnan esityksestä. Ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annettavien Keskon B-osakkeiden lopulliset määrät hallitus päättää ansaintajaksoa seuraavan vuoden alussa. Ansaintajaksojen 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ja 2016 kriteerit olivat yhtä suurin painotuksin Kesko-konsernin verottoman myynnin kehitysprosentti, Keskon laimentamaton vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) ja se, kuinka paljon Keskon B-osakkeen kokonaistuotto ylittää OMX Helsinki Benchmark Cap -tuottoindeksin.
Ansaintajaksolta mahdollisesti maksettava palkkio maksetaan Keskon B-osakkeina. Lisäksi maksetaan enintään osakkeiden arvon suuruinen rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.
Palkkiona annettaviin osakkeisiin liittyy kutakin ansaintajaksoa seuraavan kolmen kalenterivuoden mittainen sitouttamisjakso, jonka aikana osakkeita ei saa pantata tai luovuttaa, mutta jonka aikana henkilöllä on osakkeisiin liittyvät muut oikeudet. Jos henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen sitouttamisjakson päättymistä, hänen on pääsääntöisesti palautettava luovutusrajoituksen alaiset osakkeet vastikkeetta Keskolle tai sen määräämälle. Hallitus voi yksittäistapauksessa päättää, että henkilö saa pitää palautusvelvollisuuden kohteena olevat osakkeet tai osan niistä. Jos saaja siirtyy eläkkeelle sitouttamisjakson aikana, saajalla on oikeus pitää jo saamansa osakkeet ja muut arvopaperit.
Ansaintajakson 2015 perusteella luovutettiin 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella 139 724 osaketta. Ansaintajakson 2014 perusteella luovutettiin 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella 120 022 osaketta. Ansaintajakson 2013 perusteella luovutettiin 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella 50 520 osaketta. Ansaintajakson 2012 perusteella luovutettiin 31.12.2013 päättyneellä tilikaudella 66 331 osaketta. Ansaintajakson 2011 perusteella luovutettiin 31.12.2012 päättyneellä tilikaudella 92 751 osaketta.
Osakepalkkiojärjestelmän kirjanpitokirjauksissa käytetyt olettamukset on kerrottu seuraavissa taulukoissa.
Osakepalkkion myöntämispäivät ja käyvät arvot, ansaintajakso 2012
Myöntämispäivät 2.2.2012 20.2.2012 22.3.2012
Osakepalkkion käypä arvo myöntämishetkellä, euroa 23,76 25,04 23,44
Osakekurssi myöntämishetkellä, euroa 24,96 26,24 24,64
Osakepalkkiojärjestelmän kesto
Ansaintajakson alkamispäivä 1.1.2012
Ansaintajakson päättymispäivä 31.12.2012
Sitouttamisjakson päättymispäivä 31.12.2015
Osakepalkkion myöntämispäivät ja käyvät arvot, ansaintajakso 2013
Myöntämispäivät 5.2.2013
Osakepalkkion käypä arvo myöntämishetkellä, euroa 23,30
Osakekurssi myöntämishetkellä, euroa 24,50
Osakepalkkiojärjestelmän kesto
Ansaintajakson alkamispäivä 1.1.2013
Ansaintajakson päättymispäivä 31.12.2013
Sitouttamisjakson päättymispäivä 31.12.2016
Osakepalkkion myöntämispäivät ja käyvät arvot, ansaintajakso 2014
Myöntämispäivät 3.2.2014
Osakepalkkion käypä arvo myöntämishetkellä, euroa 25,66
Osakekurssi myöntämishetkellä, euroa 27,06
Osakepalkkiojärjestelmän kesto
Ansaintajakson alkamispäivä 1.1.2014
Ansaintajakson päättymispäivä 31.12.2014
Sitouttamisjakson päättymispäivä 31.12.2017
Osakepalkkion myöntämispäivät ja käyvät arvot, ansaintajakso 2015
Myöntämispäivät 9.2.2015
Osakepalkkion käypä arvo myöntämishetkellä, euroa 30,74
Osakekurssi myöntämishetkellä, euroa 32,24
Osakepalkkiojärjestelmän kesto
Ansaintajakson alkamispäivä 1.1.2015
Ansaintajakson päättymispäivä 31.12.2015
Sitouttamisjakson päättymispäivä 31.12.2018
Osakepalkkion myöntämispäivät ja käyvät arvot, ansaintajakso 2016
Myöntämispäivät 3.2.2016
Osakepalkkion käypä arvo myöntämishetkellä, euroa 32,45
Osakekurssi myöntämishetkellä, euroa 34,95
Osakepalkkiojärjestelmän kesto
Ansaintajakson alkamispäivä 1.1.2016
Ansaintajakson päättymispäivä 31.12.2016
Sitouttamisjakson päättymispäivä 31.12.2019
Osakepalkkion käyvän arvon laskennassa käytetyt olettamukset Ansainta-
jakso
2016
Ansainta-
jakso
2015
Ansainta-
jakso
2014
Ansainta-
jakso
2013
Ansainta-
jakso
2012
Myönnettyjen osakepalkkioiden määrä, enimmäismäärä, kpl 263 000 262 800 278 400 263 600 257 400
Muutokset myönnettyjen osakkeiden määrään, kpl -9 800 -3 600 -2 000 -9 500 -6 575
Toteutunut osakepalkkion määrä, kpl 139 724 120 022 50 520 66 331
Ohjelman piiriin kuuluvien henkilöiden lukumäärä kauden lopussa 131 142 143 134 125
Osakekurssi tilinpäätöspäivänä, euroa 47,48 32,37 30,18 26,80 24,77
Ansaintakriteerien toteumaolettama, % 56,7 53,4 43,4 20,0 30,0
Arvio palautuvien osakepalkkioiden määrästä ennen sitouttamisjakson päättymistä, % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Tilikaudella 2016 edellä mainittujen osakepalkkiojärjestelmien vaikutus konsernin tulokseen oli -12,3 milj. euroa (-6,3 milj. euroa).
Tilikausilla 2017−2019 realisoituvan kulukirjauksen arvioidaan 31.12.2016 olevan yhteensä -5,9 milj. euroa. Todellinen määrä voi poiketa arvioidusta.