Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 31. Rahavirtalaskelmaan liittyvät liitetiedot
Investoinnit ja rahoitustapahtumat, joihin ei liity rahan liikettä
Milj. € 2016 2015
Käyttöomaisuushankinnat yhteensä 280,8 218,5
Tytäryhtiöhankinnat yhteensä 434,5 -
joista kassastamaksuilla rahoitetut 567,6 214,8
Hankittuihin yhtiöihin liittyvät lainat 139,7 -
Maksut aikaisempien tilikausien investoinneista -4,9 -4,9
Rahoitusleasingillä tai muulla velalla rahoitetut investoinnit 12,9 8,6
Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut
Milj. € 2016 2015
Oikaistaan tuloslaskelman erät, joihin ei liity maksutapahtumaa ja erät, jotka esitetään muualla rahavirtalaskelmassa:
Varausten muutos 4,9 -0,6
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävistä sijoituksista 0,6 -0,6
Arvonalentumiset 24,0 9,2
Luottotappiot 6,7 3,7
Kertaluonteiset käyttöomaisuuden myyntivoitot -3,7 -102,9
Kertaluonteiset käyttöomaisuuden myyntitappiot 65,8 132,7
Osakepalkkiokulut -1,2 -0,8
Etuuspohjaiset eläkkeet -0,8 -1,3
Muut -5,7 0,6
Yhteensä 90,6 40,1
Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisujen ryhmä Muut sisältää ostojen ja myyntien toteutumattomien kurssivoittojen ja -tappioiden oikaisun sekä muiden ei-maksuperusteisten erien oikaisun.
Myytyjen tytäryhtiöiden nettovarat
Milj. € 2016 2015
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 266,9 16,5
Vaihto-omaisuus 7,3 71,7
Saamiset 9,6 29,4
Rahavarat 6,1 21,5
Laskennalliset verot -3,2 -
Velat -180,4 -34,4
Varaukset - -15,8
Nettovarat yhteensä 106,3 89,0
Rahavirtalaskelman rahavarat
Milj. € 2016 2015
Myytävissä olevat rahoitusvarat (maturiteetti alle 3 kk) 59,6 192,8
Rahavarat 141,3 141,2
Yhteensä 200,8 334,1
Rahavirtalaskelmassa rahavaroina käsitellään taseen rahavarojen lisäksi myytävissä olevista rahoitusvaroista ne erät, jotka erääntyvät alle kolmen kuukauden kuluessa hankinta-ajankohdasta lukien.