Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 33. Lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, pääjohtaja ja konsernijohtoryhmä), heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt, tytäryhtiöt, osakkuus- ja yhteisyritykset sekä Keskon Eläkekassa. Tytäryhtiöt sekä osakkuus- ja yhteisyritykset on lueteltu erillisessä liitteessä (liite 37).
Lähipiiritapahtumina on esitetty sellaiset liiketoimet lähipiirin kanssa, jotka eivät eliminoidu konsernitilinpäätöksessä.
Keskon hallituksen jäseniä toimii K-kauppiaina. Konserniyhtiöt myyvät tavaroita ja palveluita heidän määräysvallassaan oleville yrityksille. Tavaroiden ja palvelujen myynnit lähipiirille ovat toteutuneet yleisillä markkinaehdoilla ja perustuvat markkinahintoihin.
Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävillä yhteisyrityksillä, Kruunuvuoren Satama Oy:llä ja Mercada Oy:llä on kiinteistöjä, jotka on vuokrattu konsernin käyttöön. Vähittäiskaupan Takaus Oy ja Vähittäiskaupan Tilipalvelu Oy myyvät palvelujaan Keskon ja K-kauppiaiden vähittäiskauppayrityksille ja liettualainen UAB Mokilizingas tarjoaa paikallisille kuluttajille kuluttajarahoitusta. 10.10.2016 asti Suomen Lähikauppa oli Tuko Logistics Osuuskunnan jäsen. Suomen Lähikaupan ostot Tukolta on raportoitu lähipiiritapahtumina 10.10.2016 asti. Muut osakkuusyritykset ovat lähinnä liikekiinteistöyhtiöitä, jotka ovat vuokranneet omistamiaan kiinteistöjä Kesko-konsernin käyttöön. Osakkuusyritykset, jotka ovat keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä, on yhdistelty konsernitilinpäätökseen omistusosuuden mukaisesti.
Keskon Eläkekassa on itsenäinen juridinen yksikkö, joka hallinnoi pääosaa konsernin Suomen henkilöstön vapaaehtoisiin eläkkeisiin liittyvistä eläkevaroista. Eläkevaroihin sisältyy Kesko Oyj:n osakkeita 23,0 milj. euron arvosta (15,7 milj. euroa). Eläkekassan omistamia kiinteistöjä on vuokrattu Kesko-konsernille.
Tilikausilla 2016 ja 2015 Kesko-konserni ei maksanut Eläkekassalle kannatusmaksuja.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
Osakkuus- ja yhteisyritykset Hallitus ja johto Eläkekassa
Tuloslaskelma
Milj. €
2016 2015 2016 2015 2016 2015
Tavaroiden myynti 0,0 73,6 59,8
Palveluiden myynti 3,6 3,6 0,3 0,2 0,3 0,3
Tavaroiden ostot -128,8 -6,9 -13,8
Palvelujen ostot -7,7 -0,2 -0,1 0,0
Liiketoiminnan tuotot 1,5 0,6 11,3 10,6 0,0
Liiketoiminnan kulut -53,2 -37,0 -1,6 -0,1 -11,3 -12,2
Rahoitustuotot 5,7 3,1
Osakkuus- ja yhteisyritykset Hallitus ja johto Eläkekassa
Tase
Milj. €
2016 2015 2016 2015 2016 2015
Lyhytaikaiset saamiset 0,2 1,1 7,6 4,3 0,0
Pitkäaikaiset saamiset 57,6 57,6
Lyhytaikaiset velat 37,5 19,2 1,6 2,0 5,5 2,1
Keskon myynnistä hallituksen jäsenten määräysvallassa oleville yrityksille syntyneet saamiset olivat tilinpäätöspäivänä 7,6 milj. euroa (4,3 milj. euroa). Saamisten vakuutena on Keskon osakkuusyhtiön Vähittäiskaupan Takaus Oy:n antama tililuottovakuus, jonka enimmäismäärä on aina rajoitettu Vähittäiskaupan Takauksen K-kauppiasyritykseltä ja -yrittäjältä saaman vastavakuuden realisointiarvoon. Vastavakuuden arvo oli tilikauden päättyessä 5,5 milj. euroa (5,0 milj. euroa).
Muihin lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy mm. ketjuhyvitysvelkoja Keskon hallituksen jäsenten määräysvallassa oleville yrityksille. Ketjuhyvitystä maksetaan jälkikäteen toteutuneiden vuosiostojen ja toiminnan laatuun liittyvien kriteerien perusteella.
Vuonna 2015 Kesko, AMF Pensionsförsäkring ja Ilmarinen perustivat yhteisen kiinteistösijoitusyhtiön, Mercada Oy:n. Yhteisyritys omistaa, hallinnoi ja kehittää pääasiassa Kesko-konsernin käytössä olevia kauppapaikkoja. Kesko myi perustetulle yhteisyritykselle kauppapaikkojaan sekä Suomesta että Ruotsista. Myytyjen kauppapaikkojen käypä arvo oli yhteensä 485 milj. euroa ja kaupasta kirjattiin 75,6 milj. euron vertailukelpoisuuteen vaikuttava myyntivoitto. Järjestelystä kertynyt kassavirta oli 403 milj. euroa. Kesko-konsernin yhtiöt vuokraavat myydyt kauppapaikat käyttöönsä 15 vuoden ja Ruotsissa 10 vuoden pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Kauppakeskuksissa konserniyhtiöt vuokraavat käyttämänsä tilat 5−15 vuoden vuokrasopimuksilla. Keskon oman pääoman ehtoinen sijoitus yhteisyritykseen on noin 67 miljoonaa euroa käsittäen sijoituksen yhtiön omaan pääomaan sekä oman pääoman ehtoisen osakaslainan.
Lisäksi Kesko myi vuonna 2015 neljä kiinteistöä Keskon Eläkekassalle. Kaupasta kirjattiin vertailukelpoisuuteen vaikuttava myyntivoitto 22,9 milj. euroa.
Lisäksi Keskolla oli vuonna 2015 pitkäaikaista saamista kiinteistöosakkuusyhtiöltä 1,5 milj. euroa.
Johdon työsuhde-etuudet
Ylin johto koostuu hallituksesta ja konsernijohtoryhmästä. Heidän työsuorituksistaan saama kompensaatio koostuu seuraavista eristä:
Rahapalkat, palkkiot ja luontoisedut
1 000 €
2016 2015
Mikko Helander pääjohtaja (1.1.2015 alkaen) 1 316,8 1 018,5
Konsernijohtoryhmä muut jäsenet 2 534,2 2 275,9
Esa Kiiskinen hallituksen puheenjohtaja 87,5 88,0
Mikael Aro hallituksen varapuheenjohtaja (13.4.2015 alkaen) 60,5 43,5
Toni Pokela hallituksen jäsen 42,5 43,5
Matti Kyytsönen hallituksen jäsen (13.4.2015 alkaen) 45,5 33,7
Anu Nissinen hallituksen jäsen (13.4.2015 alkaen) 44,5 32,2
Matti Naumanen hallituksen jäsen (4.4.2016 alkaen) 31,1 -
Jannica Fagerholm hallituksen jäsen (4.4.2016 alkaen) 34,1 -
Tomi Korpisaari hallituksen jäsen (29.2.2016 asti) 7,2 43,5
Kaarina Ståhlberg hallituksen jäsen (13.4.2015 alkaen)(29.2.2016 asti) 10,7 35,2
Seppo Paatelainen hallituksen varapuheenjohtaja (13.4.2015 asti) - 17,0
Ilpo Kokkila hallituksen jäsen (13.4.2015 asti) - 12,3
Maarit Näkyvä hallituksen jäsen (13.4.2015 asti) - 13,2
Virpi Tuunainen hallituksen jäsen (13.4.2015 asti) - 12,3
Yhteensä 4 214,6 3 669,1
Eläke-etuudet
Pääjohtajan ja muiden konsernijohtoryhmän jäsenten lakisääteinen eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiössä. Neljä konsernijohtoryhmän jäsentä ovat Keskon Eläkekassan vuonna 1998 suljetun A-osaston jäseniä ja heidän lisäeläkkeensä määräytyvät sen sääntöjen ja heidän kunkin johtajasopimuksen mukaisesti. Heidän eläkkeensä on etuusperusteinen. Pääjohtaja Mikko Helanderin vanhuuseläkeiäksi on sovittu 63 vuotta ja vanhuuseläkkeen suuruudeksi 60 prosenttia työeläkelain (TyEL) mukaisesta eläkkeen perusteena olevasta työansiosta. Eläkepalkkaa määritettäessä otetaan huomioon hänen kiinteä rahapalkkansa, tulospalkkiot ja luontoisedut viimeiseltä 10 vuodelta. Lisäeläkkeestä aiheutuva tilikauden suoriteperusteinen eläkemeno oli 1,0 milj. euroa ja taseeseen kirjatun eläkesaamisen määrä oli 0,6 milj. euroa. Pääjohtajan lakisääteisestä eläketurvasta aiheutunut eläkemeno oli 0,2 milj. euroa.
Osakepalkkiot
Konsernijohtoryhmän jäsenille on myönnetty seuraavat osakepalkkiot: vuoden 2012 ohjelma 15 113 osaketta (enimmäismäärä oli 56 600 osaketta), vuoden 2013 ohjelma 13 500 osaketta (enimmäismäärä oli 67 500 osaketta), vuoden 2014 osalta 18 354 (enimmäismäärä oli 69 000), vuoden 2015 osalta 39 516 osaketta (enimmäismäärä oli 74 000). Vuoden 2016 ohjelman enimmäismäärä on 74 000. Lisäksi rahana on maksettu palkkiosta aiheutuneet verot ja veronluonteiset maksut.
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet
Pääjohtajalla ja muilla konsernijohtoryhmän jäsenillä on yhtiön irtisanoessa oikeus irtisanomisajan rahapalkkaan ja luontoisetuihin sekä erilliseen kertakaikkiseen irtisanomiskorvaukseen, joka määräytyy johtajan irtisanomiskuukauden rahapalkan ja luontoisetujen perusteella. Irtisanomiskorvaus ei ole osa johtajan palkkaa eikä sitä oteta huomioon irtisanomisajan palkan, irtisanomiskorvauksen tai eläkkeelle siirryttäessä eläkepalkan määrittämisessä. Johtajan itse irtisanoutuessa hän on oikeutettu ainoastaan irtisanomisajan palkkaan luontoisetuineen. Toimisuhteen päättyessä eläkkeelle siirtymiseen johtaja saa sopimuksensa mukaista eläkettä, ei muita korvauksia.
Osakeomistukset
Pääjohtajalla oli 31.12.2016 Kesko Oyj:n B-osakkeita 20 005 kappaletta, mitkä edustavat 0,02 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,01 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Konsernijohtoryhmällä mukaan lukien pääjohtaja oli 31.12.2016 Kesko Oyj:n B-osakkeita 104 678 kappaletta, mitkä edustavat 0,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,03 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.