Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 4. Liiketoiminnan muut tuotot ja muut liikekulut
Liiketoiminnan muut tuotot
Milj. € 2016 2015
Palvelukorvaukset 535,3 544,3
Vuokratuotot 41,9 44,5
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot 3,3 102,7
Johdannaissopimusten realisoituneet voitot ja käyvän arvon muutokset 5,2 6,6
Muut 113,3 102,3
Yhteensä 699,0 800,4
Palvelukorvaukset ovat pääosin ketjuyritysten maksamia ketju- ja kauppapaikkamaksuja.
Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 1,8 milj. euroa (101,0 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä on kerrottu lisää liitteessä 5.
Muut liikekulut
Milj. € 2016 2015
Muut liikekulut -161,9 -112,2
Aineellisten hyödykkeiden ja osakkeiden myyntitappiot -65,8 -130,6
Johdannaissopimusten realisoituneet tappiot ja käyvän arvon muutokset* -3,7 -6,8
Yhteensä -231,4 -249,6
* Sisältää kytkettyjen johdannaisten arvonmuutoksia.
Tilintarkastajien palkkiot
Milj. € 2016 2015
Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers
Tilintarkastus 0,9 0,8
Veroneuvonta 0,1 0,1
Muut palvelut 0,3 0,6
Yhteensä 1,4 1,5
Muut tilintarkastustoimistot 2,0 1,2