Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 5. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Milj. € 2016 2015
Kiinteistöjen ja osakkeiden myyntivoitot 4,2 101,2
Kiinteistöjen ja osakkeiden myyntitappiot -71,0 -131,8
Arvonalentumistappiot -30,0 -
Rakennejärjestelyt -23,1 -19,3
Muut erät -6,3 0,0
Yhteensä -126,2 -49,9
Poikkeukselliset, tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä ja ne on kohdistettu segmenteille. Konsernissa luokitellaan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi eriksi kiinteistöjen, osakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot ja -tappiot, arvonalennukset sekä merkittävät liiketoimintojen lopettamiskulut ja uudelleenjärjestelyt. Myyntivoitot on esitetty tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa ja myyntitappiot liiketoiminnan muissa kuluissa. Arvonalentumiset on esitetty tuloslaskelmassa rivillä poistot ja arvonalentumiset.
Vuoden 2016 vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyy Venäjän päivittäistavarakaupan myyntitappio 69,2 milj. euroa, arvonalentumiset 30,0 milj. euroa, Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin liittyvät kulut 11,4 milj. euroa ja rakennejärjestelyihin sisältyvät yritysostojen varainsiirtoverot 6,9 milj. euroa. Rauta- ja sisustuskaupan kiinteistöjen toimintavaluutta muutettiin 31.12.2016 Venäjän kiinteistömarkkinan muutoksesta johtuen eurosta ruplaksi ja tästä johtuen kiinteistöihin kohdistettiin 15 milj. euron arvonalentumiskirjaus. Vuoden 2015 vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyy Anttilan myyntitappio 130 milj. euroa, kiinteistöjen myynneistä kirjatut 101,0 milj. euron myyntivoitot sekä Intersport Venäjän liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyen arvonalennuksia ja varauksia yhteensä 17,2 milj. euroa.