Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 7. Rahoitustuotot ja -kulut
Milj. € 2016 2015
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot
Korkotuotot lainoista ja muista saamisista 11,3 7,8
Korkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 0,7 0,8
Korkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 1,6 1,6
Myyntivoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 1,0 0,1
Muut rahoitustuotot 0,4 0,1
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot yhteensä 15,0 10,4
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusveloista -10,8 -11,6
Myyntitappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista 0,0 -1,1
Muut rahoituskulut -0,8 -1,6
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -11,6 -14,2
Valuuttakurssierot
Kurssierot ja käypien arvojen muutokset johdannaisista, valuuttamääräisistä lainoista, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, ja pankkitileistä -4,4 -3,3
Valuuttakurssierot yhteensä -4,4 -3,3
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1,0 -7,1
Korkokuluihin sisältyy rahoitusleasingsopimuksista tilikauden kuluksi kirjattuja korkoja 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
USD-määräisen Private Placement -luottojärjestelyn realisoituneiden korkojohdannaisten suojaustulos kirjataan nettona korkokuluihin yhdessä lainan korkojen kanssa.
Tuloslaskelmaan kirjatut valuuttakurssierot
Milj. € 2016 2015
Myynti -0,1 -0,1
Muut tuotot 2,7 6,6
Ostot 0,2 0,2
Muut kulut -3,7 -5,4
Rahoitustuotot ja -kulut -4,4 -3,3
Yhteensä -5,3 -2,1